ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 2016/17.

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 2016/17.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

                                           П О Ж Е Г А

ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА: „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“,

ПОЖЕГА, СВЕТОСАВСКА 9.

                  Тел.031/714-067

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

П.У. “Олга Јовичић Рита“ 

                                               ЗА ПЕДАГОШКУ 2016/17годину.

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                            

                                                                                                                                                                                                        Годишњи план припремили:

 

                                                                       Вд.  директор:

                                                                                                                                                                                                                              Снежана Младеновић;

                                                                                                                                                                                                                        магистар менаџер у образовању)

                                                               Стр.сарадник:

Мирјана Петровић

                      Пожега, септембар, 2016                                                                                                                                     Колегијум васпитача и сестара-васпитача.

 

 

 

 

                                                                         

САДРЖАЈ:

 

 

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА                                                                                            5

1.1 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ У ПРОГРАМСКОЈ 2016/17.год.                                                                     6

1.2 ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАД                                                                                                                                                                       7

1.3 КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ                                                                                                                                                                    10

1.3.1 СТРУКТУРА САТНИЦЕ                                                                                                                                                                                   12

1.3.2 ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА                                                                                                                                                       13

 

 1. СТРУКТУРА В.О. ГРУПА И РАЗВИЈЕНОСТ УСТАНОВЕ 14

2.1 СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ СРЕДСТВИМА ЗА РАД                                                                                                                               14

2.1.1 ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ                                                                                                                                                                   15

2.1.2 СЛУЖБЕНИ ..АУТОМОБИЛИ                                                                                                                                                                        15

2.2ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА за 2016/17                                                                              16

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВ 17

3.1 ЦЕЛОДНЕВНИ И ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК                                                                                                                                           17

3.2 РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ И РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                                               18

3.2.1 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД РАДНЕ НЕДЕЉЕ В.О. ОСОБЉА                                                                                                                         18

3.3 ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПРОФИЛИМА  СТРУЧНОСТИ                                                                                                       21

 

 • ••

 ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ

                            – Облици рада са децом-

I           ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 1.ДО 3 ГОДИНЕ                                                                                              22

II         ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3-5 до укључивања деце у ППП, односно 5,5 година                   25

III        ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (ППП)                                                                                                                         26

III/1   ПЛАН ЛУТКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ                                                                                                                                                       28

IV    „БУБАМАРИЦЕ“- додатни програм за предшколце (од 6-7година)                                                              29

V     СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ-ДОДАТНИ програми                                                                                                                                 33

VI      САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА                                                                                                                                                   35

VII     САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ                                                                                                                       36

VIII    САРАДЊА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА                                                                                                                              38

IX       КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ                                                                                                                                                                                                       39

X       ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНЕ СТРУКТУРE СА ПЛАНОВИМА СТРУЧНОГ

УСАВРШАВАЊА                                                                                                                                                                                        41

 

 1. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ

    ОРГАНА УСТАНОВЕ                                                                                                                                                                                43

4.1 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА                                                                                                                                                              43

4.1.1 ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА                                                                                                                                                        43

4.1.2 ПЛАН ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА и КОЛЕГИЈУМА УСТАНОВЕ                                                                                                               43

4.1.3 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА                                                                                                                                                                                46

4.1.4 ПЛАН ТИМА  ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                                                                                                  49

4.1.5 ПЛАН Тима ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ                                                                                                                                                                     51

4.1.6 ПЛАН РАДА Тима ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА                                                                54

4.1.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                                                            58

4.1.8 ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО И ПЕДАГОШКО ОБЛИКОВАЊЕ                                                                                                                                    60

4.2 ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА                                                                                                                                                       61

4.2.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА                                                                                                                                                                              61

4.3 ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА – УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                                                                   64

4.4 ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА – САВЕТА РОДИТЕЉА                                                                                                             65

 1. ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА И САРАДНИКА 67
  • ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА                                                                             67
  • ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА                                                                             74
  • ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ (НЕГА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ од 1-до 7 годин 77
 1. ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА 80

6.1 ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ-ИНТЕРНОГ И ЕКСТЕРНОГ                                                                                                     81

6.2ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ са стручним усавршавањем                                                                                             81

 

 1. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 84

 

 

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

 ’’ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА’’ ПОЖЕГА

 Ул. Светосавска 9                                                                                                                                                                              

 Тел: 031/811-138; 714-067 

Sajt:wwwpredskolskopozega.edu.rs

Gmail:decjivrtic@open.telekom.rs                                                                                                                                                                                                                                

 ДАТУМ 01. 09.2016.година

ПОЖЕГА    

 

               На основу члана 57.става 1.тачка 2 члана 89. Закона о основама система васпитања и образовања („Сл.гласник РС“ бр. 72/09; бр.52/2011. и бр.55/2013.), Закона о предшколском васпитању и образовању (2010.године),

Управни одбор Предшколске установе  ’’Олга Јовичић-Рита’’ Пожега, на седници одржаној  _______________ године,  доноси

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

ЗА ПЕДАГОШКУ 2016/17. ГОДИНУ

 

 

 

1 . ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Законом о предшколском васпитању и образовању, који је ступио на снагу 3.априла 2010.године, предвиђено је да се предшколско васпитање и образовање остварује на основу Предшколског програма (доноси се на неодређено време), који је као обавезан документ, дужна да донесе предшколска Установа. Израђује га стручни орган Установе. Доноси га орган управљања Установом, тј. Управни одбор, уз сагласност Оснивача Установе на планирана материјална средства за његово остваривање. Пре доношења документа тражи се мишљење Савета родитеља Установе.

 Оснивач Установе је општина Пожега. Годишњи план рада за радну (школску) 2016/17. годину доноси се за период од 01. септембра 2016. до 31. августа 2017. године на основу:

 • Закона о основама система образовања и васпитања
 • Закона о предшколском васпитању и образовању
 • Важећим основама програма предшколског васпитања и образовања – Предшколског програма
 • Закона у области социјалне и здравствене заштите
 • Извештаја о раду Предшколске Установе ’’Олга ЈовичиЋ – Рита’’ у 2015/16. години.

Годишњим Планом рада Предшколске Установе, (у даљем тексту Установа) у складу са Предшколским програмом и школским календаром усклађују се место, време, начин и носиоци остваривања програма васпитно-образовног рада и друга питања од значаја за функционисање Установе.

 

 

 • ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ У ПРОГРАМСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ

 

Законом се уређује предшколско васпитање и образовање, као део јединственог система васпитања и образовања. Делатност предшколског васпитања и образовања се остварује у предшколској Установи за децу до поласка у основну школу као делатност од непосредног друштвеног интереса, односно као јавна служба. Делатност предшколског васпитања и образовања је мултифункцонална, јер обухвата: васпитање, образовање, исхрану, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, а све кроз обезбеђење средстава из:

-Буџета Општине Пожеге (делатност се финансира на основу закона у висини од 80% трошкова);

-буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма);

-учешће родитеља (старатеља) у висини 20% од економске цене;

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

а) броја уписане деце

б) формираних васпитних група

в) броја запослених

г)материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

Законом су прописани и принципи предшколског васпитања и образовања а то су:

доступност, једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања без дискриминације;

демократичност, уважавање права и потреба деце и породице;

отвореност, грађење односа са породицом и заједницом;

аутентичност, целовит приступ детету, уважавање различитости и посебности деце,

неговање развојности, развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и потребама и могућностима локалне заједнице.

Циљеви и задаци функционисања Установе у 2015/16. години су :

− да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране,  здравствене и социјалне заштите;

− да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, интелектуални,  емоционални и социјални развој деце            од 1- 6,5 година;

− да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалтетнији и богатији живот у вртићу;

− да обезбеди што квалитетнију примену основа програма васпитно-образовног рада;

− реализација припремног-предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу;

− обезбедити континуирану едукацију стручног кадра;

− да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе,  раде, уче деца.;

−пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђене статутом.

 

 

 

 

 • ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

 

                                                                                                                                                                       Табела 1.наменски грађени објекти за боравак деце.

   

Назив објекта

Капацитет Површина                 

                  Адреса

бр.група бр.деце

 

објекат

   m2

двориште

    ha

1 „Бамби“      14    293 1505 1,3 Светосавска 9.
2 „Пчелица“      11    244 1690 0,96 Змајева 1.
3 „Лептирић“        8    183 1050 0 33,65 Бана Милутина бб.
         У К У П Н О      33    720 4245 2ha 59,65  

                    

 

У оквиру Установе налазе се три објекта наменски грађена за боравак деце, као и простор при издвојеним одељењима школа адаптиран за овај узраст. У табелама 1. исказан је тај простор. Табеле: 2; 3; 4 и 4-а. приказ норматива, броја уписане деце и имена васпитног особља по групама.

По истеку уписног рока током летњег периода, направљен је распоред васпитних група. Према броју примљених захтева за упис  деце, формиране су 33. васпитне групе. Важно је напоменути да у овој педагошкој години имамо једну уписану јаслену групу више (деца узраста од 1.до 3.године). Док је број предшколске деце мањи , такође за једну групу. Квалитетом рада Установа је искомпезовала место свих радних позиција управо због једне новоуписане групе.

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2.

ОБЈЕКАТ

„БАМБИ“

ВАСПИТНА  ГРУПА       ВАСПИТАЧИ НОРМАТИВ   БРОЈ ДЕЦЕ
 

                    (јаслице)

мешовита Бора Ђ.; Ина Радоичић   ;          12        16
мешовита Гордана Ђ.;   Љубица Ђ.;          12        17
мешовита Светлана О.;  Виолета М.;          12        16
мешовита Виолета П.;  Драгана М.;          12        16
мешовита Мирјана В.;   Снежана М.;          12        16
      60       81
 Пет групе – деца до три године Уз сагласност оснивача на: +,-20%  
 

 

(вртићне групе)

 

 

млађа Весна В.;  Горица. Л.            20         22
млађа Милка Ј.;  Марија Р.            20         20
средња Драгана И.;  Гордана К.            24         22
средња Младенка М.;  Марија В.            24         23
старија Радојка Б.;  Марина Ј.             26         28
старија Биљана Д.;  Снежана М.            26         27
(предшколске групе) ППП Златија К.;   Снежана П.            26         30
ППП Бранка М.;  Марина М.            26         30
ППП Весна Ј.          192              10
 5 и више
Девет васпитних група  од 3.до 7.год.    

 

   У објекту укупно 14 група

 

 

укупно       212
укупно у објекту       293

 

У складу са формираним узрасним групама објекат „БАМБИ“, задовољио је своје нормативне капацитете. Из табеле се јасно види које узрасне групе су присутне, колики су законски нормативи и који је број уписане деце. Овај објекат је и централни, лоциран у улици: Светосавској 9. У њему је смештена правна, административно-рачуноводствена служба и централна кухиња за два објекта.  Имамо једну јаслену групу више, која је искомпезовала једну предшколску групу мање.

 

 

               Табела 3.

              ОБЈЕКАТ

„ПЧЕЛИЦА“

   ВАСПИТНА 

      ГРУПА

           ВАСПИТАЧИ    НОРМАТИВ БРОЈ ДЕЦЕ
                    (јаслице) Мешовита Јулија А.;  Светлана И.        12          15
Мешовита Ивана Р.;  Верица Н.        12          17
Мешовита Весна В.;  Биљана  Ј.        12         17
Три групе – деца до три године   Уз сагласност оснивача на: +,-20% 36         49
       
(вртићне групе) млађа Митра П.; Сања М.        20         21
млађа Снежана З.; Данијела М.        20         22
средња Рада М.; Марјана К .         24         22
средња Славка Т.;  Весна Р.        24        21
старија Љиљана Р.; Зорица Т.        26         27
старија Невенка П.;  Љиљана Р.        26         25
(предшколске групе) ППП Светлана П.; Јелена Т.         26        28
ППП Гордана  Д.; Јасмина Ђ.        26        29
Осам васпитних група  од 3.до 7.год Објекат располаже са 11 васпитних група      192 укупно        195
укупно у објекту      244

               Табела 4.

              ОБЈЕКАТ

„ЛЕПТИРИЋ“

   ВАСПИТНА 

      ГРУПА

ВАСПИТАЧИ    НОРМАТИВ          БРОЈ ДЕЦЕ
(јаслице) мешовита Слава И.;  Душица Д.  12            15
старија Снежана С.;  Сандра Г.  16            19
Две групе деце од 1.до три године   укупно     28       Укупно           34
   (вртићне групе) млађа Славица Ј.;  Лидија Б.    20            24
мешовита Весна В.;  Олга М.    24            24
средња Далиборка Ш.;  Марија Д.    24            18
старија Славица Д.; Снежана Ђ.    26            30
(предшколске групе) ППП Зорица М.;  Светлана Н.    26            26
ППП Ксенија Ђ.; Стајка М.    26            27
Шест васпитних група од 3.до7.година Објекат располаже са осам васпитних група

 

 146            149
        183

                 

 

                                                                                                                         Табела 4.адаптирани простор за васпитни рад при школама у овој радној години.

                         О.Ш. „Петар Лековић“  
                      НАЗИВ ТЕРЕНА               Број деце                      Име и презиме васпитача
Тометино Поље

 

               6 Петар Стефановић
Душковци                 5 Анђелија ковачевић

 

 

Јежевица                 5 Весна Марковић
Здравчићи                   5 Вијолета Ерић

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               

                                                                                                                           Табела 4-а.адаптирани простор за васпитни рад при школама у овој радној години.

                         О.Ш. „Емилија Остојић“.  
                      НАЗИВ ТЕРЕНА               Број деце                      Име и презиме васпитача
Прилипац                 6 Предраг Атанасовски
Роге                 5 Ивана Михајловић

 

 

 

 

 

 

 

1.3 КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

 

Радно време Установе планирано је према потребама запослених родитеља и почиње: сваким радним даном од 5,30до 1730.  Од ове педагошке године уводимо другу смену (по потреби од постојеће деце). Уколико потребе буду изискивале уписиваћемо нове кориснике..

 

 

 

 

 

 

објекат број група

јаслице, вртић

дежурство

 ујутру

Редован рад у одговарајућој групи Дежурство после подне
БАМБИ“ 5 9   (8+1)    5,30-7,00          7,00-15,30 15,30-17,30,надаље по потреби
„ПЧЕЛИЦА“ 3 8     5,30-7,00          7,00-15,30 15,30-17,30
„ЛЕПТИРИЋ“ 2 6     5,30-7,00          7,00-15,30 15,30-17,30

 

Планирано је праћење присутности деце током дежурства (послеподне), касније у редовном раду након адаптације (септембар месец), увођење друге смене. Корисници би били у обавези да се код својих васпитача упишу за наредну недељу (уколико желе боравак у другој смени) до петка текуће недеље. Такође увешћемо рад суботом (који ће се додатно плаћати, уз обавезно пријављивање по истим условима, уколико се наши кориснисици изјасне кроз анкету за такву врсту нашег ангажовања..

 

 

Члан 1       

Према правилнику утврђује се календар за остваривање васпитно-образовног  рада Установе за педагошку 2016/2017. годину.  Педагошка (школска) година почиње у четвртак 1.септембра 2016.године, а завршава се у четвртак 31.августа 2017.године. У току радне године, деца припремног предшколског програма (ППП) имају зимски, Ускршњи и летњи распуст.

Припремни предшколски полудневни програм почиње у понедељак 12.септембра 2016.године, завршава у среду 31.маја 2017.

Свако дете-корисник наших услуга има право на годишњи одмор од месец дана (тада плаћа   50% пуне цене). Годишњи одмор може да се користи и из два дела, зима-лето и родитељи су дужни о томе да обавесте васпитаче. Такође и одсуство сваке друге врсте подразумева исти бенефит.

а)*** У Установи се радно прослављају:

 • Дан Установефебруар;
 • Слава Установе – Св. Василије Острошки 12.мај;

 б)*** Запослени у Установи имају право да не раде у дане следећих верских  празника:

 1. Припадници православне вероисповести -први дан крсне славе;
 2. Припадници Исламске заједнице на први дан  Курбам Бајрама;
 3. Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару-25.децембар 2016.године на први дан Божића;
 4. Припадници верских заједница које обележавају верске празник по Јулијанском календару- 7.јануара 2017.године, на први дан Божића;
 5. Припадници верских заједница које обележавају дане Васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару-почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса.

Свако се мора одлучити за прославу празника само једне верске заједнице.

Члан 6

У току радне године Установа не ради само у време државних празника и викендима(уколико немамо захтев родитеља).

Члан 7

У Установи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

 

 

 

1.3.1 СТРУКТУРА САТНИЦЕ

 

Ова педагошка година има 252 радна дана, односно 2008 раднних сати, од чега се одузима број сати годишњег одмора за сваког појединачно.

 

       месеци Број радних дана Број радних сати празници суботе
     септембар              22              176               /  
     октобар              21              168               /  
     новембар              21              160               1  
     децембар              22              176               /  
     јануар              18              144              2  
     фебруар              18              144              2  
     март              23              184               /  
     април              20              160              2  
     мај              21              168              2  
     јун              22              176               /  
     јул              21              168              /  
     август              23              184               /  

 

 

 

 

 

1.3.2    ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

а ) Редовни програми

          По истеку уписног рока током летњих месеци истакнут је распоред васпитних група. Према броју аплицираних захтев, за упис деце формиране су 33 васпитне групе, у којима ће се реализовати редовни програми (у току дванаесточасовног дневног боравка). Редовни програм обухвата поред васпитно-образовног рада, превентивно-здравствене неге и заштите, исхране и предшколски програм, посебне и краће програме у организацији вртића и васпитно-рекреативне програме.

 

б )  Предшколски програм

            Основама програма о предшколском васпитању и образовању, као и правилником о садржају и трајању Предшколског програма, прописано је да је Предшколска Установа обавезна спроводити ППП како за полазнике Установе у целодневном боравку, тако и за децу која не похађају вртић у години пред полазак у школу, а чија се реализација спроводи у складу са законским актима.

 

в )  Посебни и краћи програми

            Посебни, специјализовани и други програми ће бити организовани и реализовани у складу са Правилником који регулише начине остваривања програма ове врсте.

На основу анкета коју ћемо спровести током септембра, у циљу добијања информација о потребама и интересовањима деце и родитеља за посебне и специјализоане програме, организоваћемо њихову реализацију. Поред тога у Установи ће се реализовати следећи прграми:

Посебни програм:

Програм „Играчкотека као библиотека“, има за циљ да омогући родитељима  да у наменски опремљеном простору вртића „Бамби“, могу да одаберу-изнајме бесплатно играчку и планиран простор за своје дете и користе тај простор за заједничку игру. Програм је бесплатан, а намењен је деци од 3 до 7 година која су обухваћена редовним предшколским програмом. „Играчкотека“ ће бити отворена два пута недељно, од 630-1730. Реализатор програма – особа која ће водити евиденцију о раду „Играчкотеке“. Опремљеност простора зависиће од средстава Установе.

           

г) Специјализовани програми

 1. Програм: „Спајдиленд“ је програм за превенцију и корекцију телесних деформитета деце предшколског узраста,процену и развој дечје лолкомоције на отвореном простору, чији је аутор др Небојша Цветковић. Реализују га васпитачи који имају сертификат о похађању овог акредитованог програма, у свим васпитним групама од 3 до 6,5 година. Програм ће бити бесплатан за сву децу Установе, и реализоваће га васпитачи два пута недељно и о томе водити евиденцију у Књизи васпитно-образовног рада. Сертификате је добило сво васпитно-образовно особље а терене ћемо опремати инфраструктуром намењеном развоју дечје локомоције планираном динамиком. До тада научено могу прилагодити тренутном простору.

 

 

 1. СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ГРУПА И РАЗВИЈЕНОСТ УСТАНОВЕ

 

 

Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање законом утврђених делатности. Наша Установа је међу првим у републици добила верификацију за рад (Решењем Министарства просвете бр. 022-05-66/2010-07/1 од 9. 07. 2012 године).

То се види кроз висок степен организованости у домену васпитно-образовног рада, неге, здравствено-социјалне заштите и исхране, као и другим активностима везаним за функционисање Установе.

Установа континуирано спроводи бројне активности у домену инвестиционог и текућег одржавања објеката, са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада. У овој радној години спремно дочекујемо  децу у 33  васпитне групе.

 

 

2.1 СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ средствима за рад

 

а) Библиотека

На нивоу Установе формирана је, библиотека у којој се налази  литература за децу предшколског узраста, литература за родитеље као помоћ у успешном родитељству. Сваки објекат Установе располаже својом малом библиотеком пре свега литературом за децу, као и стручним насловима.

Континуирано се обогаћује фонда библиотеке у договору са педагошким колегијумом и према материјалним могућностима.

б) Инвентар и дидактички материјал

Објекти Установе су солидно опремљени намештајем,  дидактиком и играчкама у складу са узрастом деце која се у групи налазе. Планира се допуна објеката „Бамби“ за програм „Играчкотеке“ . Према устаљеној динамици, расположивим средствима, помоћи донатора, по приоритетима вршиће се и набавка дидактичких средстава.

Током радне године планира се допуна аудио-визуелним средствима према потребама. Различите едукативне и музичке CD-ове и DVD-ове за узрасте од 1 до 7 година за све објекте Установе. Установа поседује пројектор, видео бим, миксету, два звучника, неколико фото-апарата, 36 CD-плејера, десетак DVD-плејера, 25 TV-апарата, 11рачунара, 3 лаптопа.

в) Технички апарати и машине

               Као и предходних година, суксесивно ће се замењивати дотрајали апарати. У плану је реконструкција кухињског блока у објекту „Бамби“.

 

 • Исхрана- број и врста оброка

Циљеви и задаци исхране предшколске деце

Исхрана деце у предшколској Установи је изузетно значајан фактор, који условљава правилан телесни и ментални развој. У циљу континуираног унапређења правилне исхране, у наредној радној години:

J планирамо исхрану у складу са Заводом за јавно здравље;

J заступљеност намирница из свих седам група, са посебним освртом на свеже воће и поврће, као и млечне производе;

J проширивање асортимана јела погодних за исхрану ове популације и рад на рецептурама како би била прихватљивија за децу;

J поштовање режима дана;

J врши стално санитарно-хигијенски надзор, редовно оставља узорке хране 72 сата;

J врши перманентну евиденцију кадра који ради на планирању и организацији процеса исхране као и на припремању хране.

Доручак се деци сервира свако јутро од 8,30-9,00 часова. Он подразумева поред припремљеног оброка топао напитак или јогурт.

Прва ужина се дели од 10,30-11.часова (пре дневног одмора). Деца за ужину добијају воће или колаче-пецива који се искључиво спремају у нашој кухињи.

Ручак (као главни оброк у току дана) подразумева супу или чорбу, главно јело са месом и сезонску салату.

Друга ужина иза 16 часова нуди деци различите  врсте воћа и сокове.

Оваквим режимом задовољава се 80% дневних потреба за правилном исхраном. Деца у Установи не конзумирају месне прерађевине, нити конзервирану храну. Све је термички обрађено и домаће.

   Дневни број оброка и врста:

  

Кухиње          Врста оброка и дневни број
Дручак

 

ужина

 

ручак

 

ужина

 

„Бамби“ и „Пчелица“ Свакодневно у зависности од броја долазеће деце плус 10 до 15 % као додатак по оброку. У зависности од броја деце која остају иза 1530.часова.

  

 Оброци се припремају у  складу са бројем уписане деце у педагошкој 2016/17.години умањно за 15 до 30% (клизни податак), тачније свакодневно се узима број долазће деце и додаје 10 до 15 % (као додатак).. Доручак се припрема на основу броја долазеће деце предходног дана, а остали оброци на основу утврђеног тренутног стања увећан за око 15% због додатка који деца траже.

 

2.1.2 СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ

Табела 4-службена аута.

 

Врста возила Регистарски бр количина
cady    PZ 011XĐ       1
lada    PZ003ZI       1

Службени аутомобили су намењени за дистрибуирање хране из објекта „Бамби“ у објекат „Лептирић“, као и све техничке и друге врсте активности у Установи.

              

       

 

 

 

 

2.2 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА ЗА 2016/17.

 

 

Задаци Време Место Начин Носиоци

 

Обогатити Установу дидактичким и потрошним материјалом, реквизитима, књигама, у складу са стварним потребама група.               током радне године  радне собе

библиотека

Установе                                 

обезбедити материјална средства углавном из сопствених прихода педагошки колегијум, Тим за стручно усавршавање, руководиоци педагошких јединица (главни васпитачи).
Опремање објеката неопходним намештајем који је неопходни за срећнији и квалитетни ји одгој деце .  

 

2016/17.

објекти: Бамби и Пчелица. обезбедити потребна материјална средства за набавку.  

директор, руководиоци пед.јединица, одабрани извођачи радова.

Уређивање дворишног простора обј.

„Лептирић“ и „Бамби“, припрема за „Спајди“-систем.

 

2016/17.

објекти: Бамби Пчелица и Лептирић обезбедити потребна материјална средства за набавку.  

директор, педагошки колегијум, одабрани извођечи радова.

Реновирати спољашњост зграда вртића. Реконструкција кухињског блока објекта „Бамби“.  

2016/17.

објекат коме је према

прегледу комисије

приоритет.

процена уз обезбеђивање средстава.  

директор, домари, изабрани извођачи.

Уређење дворишног простора објекта „Бамби“, бехатон или бетонске површине.  

2016/2017

 

„БАМБИ“

 

сопствени приходи.

директор, руководиоци објеката, тех.особље.
Побољшати безбедност деце вртића (видео-надзор). 2016/17 сва три објекта процена уз обезбеђена средства директор, домари, изабрани извођачи.

 

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ

 

            3.1 ЦЕЛОДНЕВНИ И ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

 

Основни облици рада са децом су целодневни (јаслице и вртић ) и полудневни боравак. Овe радне  године похађање припремног предшколског програма (ППП) је обавезно за децу рођену од 1. марта 2010. до 1. марта 2011. године.

У Установи ће се као и до сада реализовати програм инклузије (уколико је потребно), регулисаним посебним актом.

Кроз званични уписни рок, који је организован у периоду од 15. маја до 30. јуна 2016. године прикупљена је документација заинтересованих родитеља, на основу које је комисија Установе у првој фази рада приступила пажљивом анализирању документације и формирању васпитних група, руководећи се:            

1) Статутом Установе који регулише начине формирања васпитних група – групе се формирају по годиштима или мешовите, у зависности од могућности објекта, капацитета и броја деце;

2) Нормативом броја деце по групама и узрастима;

Формирајући васпитне групе комисија је имала у виду и следеће показатеље: уколико је у групу уписано дете са сметњама у развоју, број се умањује за 3 детета у односу на број деце утврђен законом. У једној васпитној групи не може бити више од двоје деце са сметњама у развоју. Удовољава се потребама родитеља за премештај детета у други објекат, уколико постоје услови. Уколико дете није уписано у жељени вртић, родитељима се нуди слободан објекат.

 

Табела 2.Преглед броја деце по васпитним групама у сва три објекта 2016/2017. године.

 

Објекат

 

Јаслице

Млађа вртићна група Мешовита вртићна група       Средња вртићна група Старија вртићна група Предшколска група Предшколска група, програм четворочасовни
 

“Бамби“

 

81

 

41

 

/

 

46

 

56

 

60

 

10

 

“Пчелица“

 

50

 

42

 

/

 

43

 

52

 

57

 

/

 

“Лептирић“

 

34

 

24

 

23

 

18

 

30

 

53

 

/

 

Укупно:

 

164

 

107

 

23

 

107

 

138

 

170

 

10

 

 

 

3.РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ И РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

 

Радно време Установе је од 05:30  до 17:30  часова, односно 12 сати-дневно. Установа током године своју делатност обавља по календару рада, који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње  1. септембра 2016.године и завршава се 31. aвгуста 2017.године.

Полудневни припремни предшколски програм почиње у понедељак 12. септембра 2016. год. и завршава се у среду 31. маја 2017. год. 

Током летњих месеци рад ће бити организован према потребама родитеља  и приоритетима Установе. У смислу начина рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни боравак. Целодневни боравак од 05:30 часова до 17:30 и полудневни у поподневном  термину од 1500 до 1930 часова.

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативна пауза, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужине, подневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана. У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу, организоване су следеће активности:

 • активности исхране: – доручак у периоду од 0830 до 0900

– ручак од 1230 до 1330 часова

– прва ужина у 1030, а друга 1600

У периоду од 09 до 13 часова организују се активности које задовољавају различите потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно-хигијенско-рекреативне активности, а све оне су одређене Правилником о општим основама предшколског програма.

Дневни ритам (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени режим живота. То је нарочито важно на узрасту од 3 године (јаслице).

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача свака ситуација искуствено и значајно развојна. Режимом живота није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.

 

 

 1. 2.1 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД РАДНЕ НЕДЕЉЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  ОСОБЉА

 

Радно време запослених регулисано је кроз Статут Установе, одлуком директора о радном времену и систематизацији, где су наведени задаци и описи послова по радном месту.

Радно време руководиоца, рачуноводственог, административног, техничког и помоћног особља је осам сати и организовано је по одлуци о радном времену, а евиденцију о томе води главни васпитач, шеф кухиње, шеф рачуноводства сарадници на превентиви и технички секретар.

Радно време и структура радног времена запослених у васпитно-образовном процесу регулисано је законом и структуром о четрдесеточасовној радној недељи. Она је представљена у табелама:

Табела 1.  Структура радне недеље у целодневном боравку

                                                                                                                                            Табела 2.  Структура радне недеље васпитача у полудневном боравку.

            Васпитно-образовна структура рада у Установи израђена је на бази 40-часовне радне недеље, а у складу са постојећим прописима (колективни уговор).

                                                                                                                                    1) васпитно-образовно особље у целодневном боравку.

Редни број                              С т р у к т у р а      с а т н и ц е

 

вртић-јаслице у сатима

 

 

           1.

            Непосредни рад редовни рад и дежурство

 

                                30 сати

      (шест сати дневно)

 

 

           2.

 

 

 

 

          Остали послови

Планирање вас.образ. рада;                                1,30
Запажања о деци                                 1,30
Тимски рад, стручно усавршавање, сарадња у Установи и изван                                 5

 

 

          3.

          пауза                                    2
 С в е у к у п н о    р а д н и х    с а т и                                           40

 

2) васпитно-образовно особље у полудневном боравку.

Редни број                              С т р у к т у р а      с а т н и ц е

 

вртић-јаслице у сатима

 

 

           1.

            Непосредни рад редовни рад и дежурство

 

                                20 сати

      (четири сати дневно)

 

 

           2.

 

 

 

 

          Остали послови

Планирање вас.образ. рада;                                 3
Учешће у заједничком уређењу простора                                  5
Тимски рад, стручно усавршавање, сарадња у Установи и изван  

5

Сарадња са породицом и друштвеном средином                                  5
 

          3.

          пауза                                    2
 С в е у к у п н о    р а д н и х    с а т и                                           40

                                          

                                                                                                                                                                                Табела 3.  Структура радне недеље главног васпитача.

Табела 3.                                                                                                                                                 Табела 4.  Структура радне недеље стучног сарадника

 

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ГЛАВНОГ ВАСПИТАЧА  
Непосредни васпитно-образовни рад са децом      20 сати
Послови организације рада и други послови главног васпитача      10 сати
Припрема и планирање      2 сата
Вођење педагошке документације      1 сат
Рад у стручним органима      1 сат
Стручно усавршавање      1 сат
Сарадња са родитељима      2 сата
Сарадња са локалном заједницом      1 сат
Културне и јавне делатности      1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета (и/или израда ИОП-а)      1 сат
УКУПНО      40 часова

 

 

                               СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА СТРУЧНОГ САРАДНИКА

Педагошко-инструктивни рад  

 

30

Праћење психофизичког развоја детета
Саветодавни рад са васпитачима, децом и родитељима
Саветодавни рад са запосленим
 
Рад у стручним органима                 2
Стручно усавршавање                 2
Креирања и реализација васпитно-образовних програма, праћење процеса, исхода и њихово вредновање                 3
Сарадња са институцијама у оквиру образовања                 2
Сарадња са специјализованим институцијама                 1

                                                     Табела бр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Све остале структуре обавезне су за 8-сатни радни дан (односно 40 сати недељно, укључујући паузу у трајању од 30 минута.                 

 

3.3 ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПРОФИЛИМА СТРУЧНОСТИ

 

Редни број                              Профил Број запослених
1. Директор 1
2. Секретар 1
3. Шеф рачуноводства 1
4. Стручни сарадник 1
5. Сарадник 1
6. Сарадник за послове унапређења прев. здрав. заштите и унапређења, планирања и организације исхране и нутрициониста  

2

7. Васпитач                            47
8. Медицинска сестра – васпитач                            17
9. Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту 1
10. Кувар 5
11. Помоћни кувар – сервирка 8
12. Економ 1
13. Технички секретар 1
14. Обрачунски радник 1
 
16. Административни радник 1
17. Материјални књиговођа 1
18. Спремачица  13
19. Ложач-машинбравар 1
20. Радник на одржавању – домар 1
21. Вешерка 2

 

 

I Васпитно-образовни рад са децом од 1. до 3 године.

 

Васпитно- образовни рад деце у јаслицама прати основе програма предшколског васпитања и образовања, па сходно томе васпитно-образовни рад се реализује кроз различите васпитно-образовне активности и игре:

-моторичке;

-сензо-перцептивне;

-музичко-ритмичке;

-интелектуалне;

-језичке;

-ликовно-графичке активности и

-развој чулне осетљивости и опажања.

Програмирање и евиденција васпитно-образовног рада са децом до 3 год. приказује примере на дневном, недељном и месечном нивоу. Планиране активности су важни видови стваралачког ангажовања сестара-васпитача. Реч је о процесу који захтева непрекидно учење, промишљање и самоевалуацију, а одговори на бројна питања које сестра-васпитач себи поставља у том процесу, дефинишу правце сталног професионалног развоја и усавршавања.

У програмирању се полази од сазнања :

-да је дете активни субјекат у процесу неге и васпитног рада;

-да је нужно јединство неге, превентиве и васп.-обр.рада;

-сестра-васпитач мора познавати развојне карактеристике и могућности детета у одређеном узрасту (интересовања, потребе…)

-сестра-васпитач мора разумети сигнале и поруке које дете упућује и дати адекватан одговор на исте (у датим ситуацијама);

-сестра-васпитач треба слојевито да програмира васп.-образ.рад ( да је у функцији дететовог развоја, тј. да активности нису саме себи циљ).

Планирани програмски садржаји схватају се као променљиви, који ће се мењати зависно од средине, састава васпитне групе, узраста деце и других специфичности у организацији рада Установе. Битно начело васпитног рада деце до 3 год. је поштовање дечје игре, која је праћена позитивним емоцијама, радује дете, стицање сигурности, доноси му задовољство… игра омогућује сталну интеракцију са спољашним светом, пружајући му могућност избора, да се сналази на свој начин, да изражава своја осећања и запажања итд.

У планирању васп. – обр. рада, сестре-васпитачи се ослањају на акредитоване програме стручног усавршавања. Акценат стручног усавршавања је усмерен на развој говора, социо-емотивни развој, сарадњу са породицом и друге активности и игре, и ауторско је дело сестара-васпитача.

Стручну подршку при планирању васп.-обр. рада, сестре-васпитачи добијају коришћењем приручника „Корак по корак 4“, а на располагању им је и стручни сарадник Установе.

Школску 2016/2017.год.рад у јаслицама ће отпочети формирањем десет јаслених група: објекат „Лептирић“ –две; објекат „Пчелица“- три и објекат „Бамби“- пет.

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ИГРЕ  

ЦИЉЕВИ

 

ЗАДАЦИ

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

РЕАЛИЗАТОРИ

 

Адаптација

стварање топле атмосфере као добродошлица новој деци Познавање развојних карактеристика сваког детета, стицање обостраног поверења  

септембар

Директор, сестре-васпитачи,стр.сарадн.гл.сестра
Уважавање и поштовање индивидуалних разлика у развоју деце  

олакшати  адаптацију

Укључити стручног сарадника, родитеље, гл. сестру, ради лакше адаптације  

октобар

Сестре-васпитачи, гл. сестра, стр. сарадник, родитељи
Стварање  ведре атмос. и успостављање поз. интеракција дете-сестра и дете-друга деца  

што пре укључивање деце у игру и активности

Понављање одређених активности док деца не стекну самосталност  

 

свакодневно

 

 

сестре-васпитачи

 

 

Моторичке активности

Учење хигијенских навика,правилно седење за столом,пузење по поду… (24-36 месеци) Осамосталити децу у процесу неге, исхране и васп.-обр. рада  

 

свакодневно

 

 

сестре-васпитачи

 

 

Језичке активности

Подстицање говора, именовање другара, предмета, играчака,

читање с ликовница…

Подстицати децу на вербалну и невербалну комуникацију (нунање, гукање, певушење,

имитирање…)

 

 

неколико пута  седмично

 

 

сестре-васпитачи

 

Развој чулне осетљивости и опажања

 

Стварање подстицајне средине, уочавање разлика

(пада киша, греје сунце…)

Развијати чулне квалитете код деце (топло-хладно, меко-тврдо, мокро-суво…)  

2-3 пута седмично

 

 

сестре-васпитачи

 

Интелектуалне активности

Усмеравање дечје радозналости кроз игре (где је лопта?, скривање лутки…) Ненаметљиво упућивати на игре и активности  

седмично

 

сестре-васпитачи

 

 

Музичке активности

 Певање, играње и слушање музике Прилагођавање на

звук-ритам

 

свакодневно

 

сестре-васпитачи

Ликовне aктивности Обезбедити зидне паное за шкрабање и бојење Заинтересовати дете да шкраба, држи оловку, бојицу, да врати исте на место Два пута седмично сестре-васпитачи
Учешће на јавним манифе: Дечјанедеља, новогодишњи и божићни празници, 8.март, Дан општине, „Нај-играчка“, карневал пролећа, крсна слава, карневал цвећа…  

Подршка деце јаслица у јавним манифестацијама,

социјализација деце 2-3 год.

 

Социјализација,учење правила понашања, сналажење на јавном месту (2-3 год.)

 

 

октобар-мај

 

 

сестре-васпитачи,

главна сестра

 

Сарадња са породицом

Јачање родитељске компетенције Обавезно укључити родитеље у васпитне активности (радионице, предавања)  

током године

 

Сестре-васпитачи,

главна сестра

 Вођење дечјег

портфолиа

Процена, уочавање, посматрање, анализа

дечјег понашања у групи

Сакупити сву документацију о сваком детету доступну на увид  

током године

 

сестре-васпитачи

Вођењеличног портфолиа, евалуација и самоевалуација Јачање професионалне компетенције  

Континуирано евидентирање

 

током године

 

сестре-васпитачи

Учешће на акредитованим семинарима  и предавањима Напредовање у струци Примена новина у пракси и сакупљање поена за лиценцу    Кад се стекну

услови

 

сестре-васпитачи

 

II Васпитно-образовни рад са децом од 3 – (до укључивања у програм припреме за школу) 5,5 година

 

      У складу са Основама програма васпитања и образовања деце, циљевима и задацима  планираћемо и васпитно-образовни рад на овом узрасту. Радиће се на подстицању целовитог развоја  дечјих способности, проширивању искуства, осамостаљивању деце, развијању позитивних својстава личности.

План настаје у интеракцији деце, одраслих и  средине у којој бораве. При планирању ће се уважити  специфичности локалне средине, као и потребе и сугестије родитеља. Отвореност  Установе омогућава  повезивање васпитања и образовања са социјалном средином.  Места за учење која се налазе у овој средини биће приступачна свој деци.

Васпитачи, као носиоци реализације планираног васпитно-образовног рада,  ће се међусобно договарати, анализирати постигнуто и тако долазити до нових идеја. Тимски рад у свери планирања и реализације ће и ове године бити заступљен .Васпитачи ће бити укључени у рад тимова за самовредновање, инклузивно образовање, развојно планирање, стручно усавршавање, заштиту од насиља.

У раду ће се примењивати знања, која су васпитачи стекли на бројним обукама стручног усавршавања последњих година.

 

 

Задаци васпитно-образовног рада Општи циљеви васпитно-образовног рада Начин реализације Носиоци

реализације

Начин документовања Модели рада
-стварање повољне средине за учење и развој

-богаћење и подстицање дечјег развоја

-напредовање кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој

-остваривање што боље сарадње на различитим плановима васпитач-дете, васпитач-родитељ, дете-дете, васпитач-шире окружење

-развијање поверења у себе и друге

-развијање моторичких способности

-подстицање креативног изражавања  детета

-развијање социјалних  и моралних вредности

-стицање позитивне слике о себи

-да дете упознаје свет око себе  и развија начине деловања на њега

-кроз планирање и развијање тема на основу којих  се одређују садржаји, развојни циљеви и задаци

-кроз месечно, недељно и дневно планирање уз поштовање различитих аспеката развоја, индивидуализације у раду, узрасних могућности деце, актуелности у животном окружењу, остваривање сарадње са родитељима и средином

-кроз игру, музичке активности, графичко и ликовно изражавање, активности подстицања интелектуалног развоја, језичке и драмске активности…

– организовањем излета и посета

– учешћем деце и васпитача  у локалним догађајима …

 

 

Васпитачи

-педагошка документација

-портфолио за свако дете

-групни портфолио

-Модел „А“

-Модел „Б“

-планирање рада комбинујући неке од карактеристика  једног и другог модела

 

     Сваки пут када пишемо план за наредну годину  морамо кренути од актуелних  циљева и задатака  који су у скаладу са Основама програма васпитања и образовања деце предшколског узраста. Радиће се на подстицању целовитог развоја дечјих способности, проширивању искуства, осамостаљивању деце, развијању позитивних својстава личности.

     

 

 

III    Припремни-предшколски програм (П.П.П)

                                       

             Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама предшколског васпитања и образовања.

Педагошка функција  овог програма је подстицати све аспекте развоја код детета ,у квалитетној васпитно-образовној средини, која ће  уважавати његове потребе, особености и која ће подстицати његов психофизички развој .Програм помаже детету да изрази своју особеност, потребе, интересовања и даље их развија.

Припремни предшколски  програм се плански и континуирано надограђује и  доприноси физичкој , емоционалној, социјалној и интелектуалној спремности детета за полазак у школу.То је сложен процес оспособљавања  личности  детета за самосталан рад.

Васпитач је креатор програма. Прави програм  у сарадњи са децом и  родитељима.

Планирамо и посете основним школама, упознавање са школом као институцијом, дружење са ђацима, организовање заједничких активности, све у циљу стицања неопходних искустава и знања о школи.

У нашој Установи Припремни предшколски програм се остварује кроз три организациона облика:

 • полудневни, четворочасовни рад са децом у једном објекту,
 • целоднвевни, кроз рад са децом припремних група у сва три објекта,
 • четворочасовни програм на терену, при сеоским основним школама.

 

Циљ васпитно-образовног рада Задаци васпитно-образовног рада Начин реализације васпитно-образовног рада Носиоци Начин документовања Модели рада
-целовити развој детета

-развој способности

-богаћење сазнања о себи, свету око себе

-проширење искуства

-поштовање индивидуалности

– пружање подршке физичком развоју

-неговање радозналости

-подстицање креативности

-подстицање самоиницијативе и самоконтроле у различитим ситуацијама

-неговање толеранције и уважавање различитости

-пружање подршке сазнајном развоју

-подстицање осамостаљивања деце

-кроз реализацију садражаја и активности које се сврставају у следеће области: развој говора, припрема за почетно читање и писање, упознавање света око нас, развој математичких појмова, физичко,музичо и ликовно васпитање

-кроз планирање и развијање тема на основу којих се одређују развојни циљеви,задаци и садржаји

-кроз свакодневни рад васпитача који планира рад узимајући у обзир дечја предзнања, интересовања, жеље, потребе и који ће

омогућити деци да уче на разне начине кроз игру, путем решавања проблема , кроз међусобну интеракцију, путем открића, по моделу

-кроз планирање сарадње са друштвеном и природном средином

-кроз организовање посете основним школама, дружење са ђацима, организовање заједничких активности

Васпитачи -педагошка документација

-портфолио за свако дете

-групни портфолио

-Модел „А“

-Модел „Б“

-планирање рада комбинујући неке од карактеристика једног и другог модела.

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.  План  луткарске  радионице

Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације
Септембар договор око предстојећих активности радни састанак васпитачи. чланови Луткарске радионице
Октобар представа:“Решавање конфликата“

 

представа

 

васпитачи. чланови  Луткарске радионице, чланови Тима за заштиту деце од  насиља, злост.и занемаривања
Октобар сарадња са Друштвом за цереб. парализу, дечију парал.  и плегије радионица васпитачи. чланови Луткарске радион.
Октобар учешће у маскенбалу “Распевана јесен“ учесници Васпитачи, чланови Луткарске радионице
Новембар израда костима за „Јесењи карневал“ радионица Васпитачи, чланови Луткарске радионице
Децембар израда Новогодишњих украса радионица Васпитачи, чланови Луткарске радионице са децом
Јануар набавка потрошног материјала донације потрош. материјала васпитачи, чланови Луткарске радионице
Фебруар поправка и израда лутака радионица васпитачи

 

Март сарадња са о.ш. “Петар Лековић“ представа,радионица Васпитачи, чланови Луткарске ради.
Април израда  пролећних костима радионица васпитачи и деца
Мај сређивање Луткарске радионице радна акција васпитачи

 

*

 

 

 

Начин праћења реализације плана:

*фотографије,видео записи                                                        *евалуационе листе

*упитници                                                                                        *документација, извештаји.

 

IV „Бубамарице“-додатни програм за предшколце  (6-7 Година)

 

Најновија истраживања развоја људског мозга као и сазнања како мозак ради и како се развија траже од педагошке науке да развије програме за децу у раном узрасту који су компатибилни с начином на који мозак функционише и учи. Она захтевају далеко већу посвећеност раном узрасту, развијање богатијих васпитних потенцијала у садржајно богатијем  окружењу, све у циљу квалитетнијег живота појединца. Када је реч о предшколском образовању, парафразираћу давно изречен суд: Сада се налазимо у једном преломном времену, времену између две праксе. Једне која је на самрти, али још није умрла и друга која жели да се роди али није рођена.

                              Закључујемо, морамо се служити Пијажеовом констатацијом да када не знамо шта да урадимо користимпо интелигенцију.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ако планирате годину унапред,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                посеј семе.

                                                                                                                                                                                        Ако планирате десет унапред,      

                                                                                                                                                                                                                                                                   посадите дрво.

                                                                                                                                                                                         Ако планирате стотину година унапред

                                                                                                                                                                                                                                                    образујте људе.

 

У склопу ППП који нуди наша Установа посебну важност придајемо припреми за школу. Кроз различите иновативне моделе и облике, програм се изводи од 2010.године, (израдила га је мр. Снежана Младеновић,вд. директор исте Установе).

Радионице се састоје од 20 сусрета по 90 минута у деветомесечном ППП, два пута недељно, у преподневном термину.

Раде се вежбе фине моторике, као и графимоторичке. Радионице ликовне културе у којима се преплићу акварел, колаж и оригами техника. Овакав облик рада намењен је предшколској деци (6-7) година с,циљем припреме на атмосверу и принципе рада у школи. Кроз групни и индивидуални облик рада и истраживачке активности, подстиче се развој вештина и способности важних за усвајање школског градива.

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД: реализује се у складу са програмским усмерењем васпитања и образовања предшколске деце. Све активности и садржаји прилагођени су дететовим потребама и развојним могућностима, тј. педагошко-методички су осмишљени.

Основни васпитни циљеви:

 • Развијање стваралачких способности;
 • Подстицање целокупног психомоторног развоја;
 • Остваривање властите способности и крвеативности;
 • Извршавање постављених обавеза;
 • Подстицање на тимски рад и сарадњу;
 • Развијање способности за самосталан рад, уредност, прецизност и концизност у усменом изражавању;
 • Развијање социјалних вештина као нпр. поштовање правила у игри, односи са вршњацима, самоконтрола, сарадња,…

Основни образовни циљеви подразумевају:

 • Овладавање језичким појмовима потребним за успешну комуникацију;
 • Развој комуникацијских вештина (нпр. не говорити сви у исти глас, говорити пред скупом деце,..)
 • Поступно усвајање српског језичког стандарда;
 • Оспособљавање за апстрактно мишљење и логичко закључивање;
 • Развој математичких способности;
 • Вежбање графомоторике и перцепције;
 • Развијање и примена ликовне технике и средстава;

 

САДРЖАЈ РАДА:

ГОВОР И ИЗРАЖАВАЊЕ: Кроз књижевно дело дете обогаћује своје искуство, приближавају му се многа животна искуства, спознаја о животу, о односу међу људима, емоционални живот постаје садржајнији, речник постаје богатији. Свака комуникација са дететом од разговора па до причања приче, у себи садржи могућност продубљивања његових вербалних вештина. Играма које су детету занимљиве подстичемо концентрацију и истрајност у одређеној активности. Наиме дете је у шестој години живота способно слагати реченице сложених конструкција на чему инсистира водитељ  радионице кроз карактеризацију ликова, опис места радње, тј. времена радње.

Кроз различите забавне активности деца се припремају за срицање слова, односно читање-уче препознавање слова, схватају повезаност између слова и гласова, примећују гласове на почетку речи.

ДЕТЕ И ЊЕГОВА ОКОЛИНА:  Пре поласка у школу потребно је да дете овлада одређеним практичним знањима, вештинама и навикама које му помажу у свакодневном животу (самосталност у бризи за себе, сналажење у околини, вештина опхођења са другим и сл.). Важно је и да буде, према својим могућностима, на одговарајући начин информисано, о стварности што подразумева одређени фонд знања о различитим појавама у околини, природним процесима, карактеристикама природе, (биљног и животињског света), људима, стварима, људским делима… Посебно је важно указивати на сналажење у новим ситуацијама. Степен осамостаљивања треба ускладити са дететовим могућностима, али и са објективним стањем и могућим опасностима.

МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ И ОПЕРАЦИЈЕ: Све активности деца искљућиво усвајају кроз игру и разне говорне активности. Не занемарују се ни математичке вештине: спајање, растављање, препознавање, памћење. Будући школарци се упознају са бројевима и схватају њихово значење. Тако дете развија просторне вештине, како неки предмети могу мењати облик а задржавају исту тежину или облик, односно количину. Различитим активностима и кроз игру делујемо и на развој основних математичких појмова и операција до ступња да дете може успешно баратати основним појмовима количине, процесом упоређивања, изједначавања, пребројавања елемената, као и да разуме логику основних рачунских операција.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПОСТУПЦИ подразумевају :

Начинити окружење стимулативно које ће децу подстаћи на истраживање и интеракцију. Омогућити избор међу разноврсним активностима и малим групама и индивидуално. Подстицати и укључивати  децу у активности.

 

 

 

 

 

ДЕТАЉНИ ПЛАН РАДА ПО СУСРЕТИМА:  

 

ТЕМА ЦИЉ АКТИВНОСТИ МАТЕРИЈАЛ
 

„То сам ја“

Међусобно упознавање, јачање самопуздања, развој графомоторичких способности. Игра упознавања, договарање и постављање правила, ликовне активности,игра тишине. Блок бр.2, цртање, бојице, фломастери.
Сличности и разлике“ Подстицање стварања позитивне слике о себи, прихватање различитости,… Уводни круг, вежбе графомоторике, игра кретања, ликовна активност. Колаж, картон, алу-фолија, лепак, маказе.
„Моје тело“ Развој способности мишљења, памћења, каузалитета. Уводни круг, звучни постер, ликовна активност. Хамер, боје, балони, картонска слова.
„Породица“ Развијати облике социјалног понашање и сензибилитет, Песма за почетак, препознавање првог и задњег гласа у речима, ликовна активност. Блок за цртање, лепак, маказе.
„ Дом“ Подстицање и развијање стваралачке маште, предчиталачких и предматематичких вештина. Игра тишине, геометријским облици свуда око нас, ликовна активност. Картон, лепак, необликован природни материјал.
„Моја најдража играчка“ Развој фине моторике, координације и прецизности, визуелне перцепције, подстицање интеракције међу децом. Уводни круг, писање знакова по посуди са пиримчом. Игра: заједничка играчка, заједничка ликовна активност. Папир, колаж папир, лепак, маказе.
Шта ме весели а шта љути“ Научити преузимати и развијати одговорност у односу на себе и властите потербе уз уважавање потреба других. Игра уз песму, збрајамо и одузимамо, ликовна активност-бојом и обликом до расположења. Папир, дрвене боје, фломастери, пластелин.
„Пријатељство“ Подстицање, препознавање и разумевање својих и туђих осећања, развој позитивних особина дечје особености. Игре обручем, опажања, груписање до 6 елемената. „Чаробни предмет“, заједничка сликовница-лик.рад.  

Папир, фломасери, пастеле.

 

Дарежљивост“

Развој позитивних особина дечје особености и емоционалне интелигенције. Игра тишине. Вежбе графомоторике и опажања, речи задатог слога. Оригами-одевни предмет.  

Папир за оригами.

Несебичност и

срећа у дељењу“

Подстицање позитивних особина и добрих навика, развој графомоторике, говора и богаћење речника. Групна активност кроз обруч. Најлепше упакован поклон-групна активност. Игра-погоди шта мислим. Различите картонске кутије, украсни папир, лепљива трака, трака за машнице.
„Изненађење“ Развијати самопоуздање, сигурност, посебно у непознатим ситуацијама. Игре опажања и графомоторике. Изражајно читање текста,…Игра: Магична кутија. Картица изненађења.  

Колаж, маказе, лепак, боје.

„Музички

инструменти“

Развијање интереса за музику. Подстицање-прихватање међусобне различитости. Растављање речи на слогове уз удараљке. Састављање и растав. муз.инструмената. Папир, удараљке, картончићи са деловима инструмената.
„Моја породица“ Развијање љубави. Поштовање различитости, неговање породичног окупа. Препознавање звукова муз.инструмената. Разговор на тему породице. Цртање своје породице са заједничком анализом. Игра за крај. Блок за цртање, апликације,боје, фломастери.
„Најлепши део

нашег града“

Развијање опште културе, боље упознавање са местом у коме живимо. Упознавање са прошлошћу-историјом,… Слушање химне, видео снимци значајних места нашег града уз дискусију. Биографија М. Обреновића прилагођена узрасту. Оригами-чаша. Папир за оригами технику, дечја енциклопедија, видео записи.
„Православни

празници“

Упознавање деце са обележјима Хришћанства-Ускрс, Велики петак, фарбање јаја. Упознавање са дечјом Библијом, читање, заједничка анализа. Украшавање јаја на картону различитим техникама. Картон, украсни детаљи, лепак, маказе, боје.
 

„Вода“

Обогатити знање деце о природи, узрочно-последичним односима. Подстицање критичког мишљења,… Слушање песме, гласовно рашчлањавање и препознавање синбола. Локовна активност-боје за прсте. Папир, боје , картице годишњих доба.
 

Наша планета

Земља“

Неговање мултикултуралности, развој интелектуалне способности мишљења, концентрације, класификације, каузалитета. Уводни круг, вежбе графомоторике и рашчлањавања. Ликовна активност: Наша планета Земља.  

Папир, прибор за цртање, лепак, салвете.

 

„Годишња доба“

Обогатити дечје знање о цикличној обнови живота у природи и важности људског понашања. Дрво кроз четири годишња доба.  

Игра тишине, паукова мрежа-ликовни рад (вуна, вата). Игра погађања за крај.

 

Папир, вуна, вата, водене боје.

 

„Шта то пише“

Развој комуникацијских и социјалних способности, предвештина читања и писања. Игра обручем појединачно и у тиму. Ликовна активност-мисаоне речи. Поздрав за крај уз дипломице.  

Обруч, картони са апликацијама, дипломице.

 

 

 

 

 

 

 V  Специјализовани-додатни програми

 

Годишњи програм рада Установе на реализацији специјализованих програма

Обухват деце припремно предшколским програмом као и деце узраста од 3-5,5год. из осетљивих друштвених група: деце из социо-економски угрожених породица, деце ромске националности, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом итд. према  подацима којима располаже Министарство просвете, науке и технолошког развоја није довољно висок. Наша Установа ће и  у наредном  периоду  континуирано планирати и реализовати активности на подстицању потпуног обухвата деце кроз додатну подршку деци и породицама.

Предузели смо прве кораке, мапирали смо децу која не похађају предшколске програме, а затим и могуће партнере из локалне заједнице. Према истраживањима које су радили партнери из Ромског центра у Пожега и које смо ми прикупили из Матичне службе у Ужицу(о броју деце рођене на територији  Општине Пожега), установљено је да око 20% деце није обухваћено припремним предшколским програмом, а око 35% деце од 3 до 5,5 година не похађа програм предшколске установе.

На основу тога дефинисали смо следеће проблеме:

 1. Деца из маргинализованих група нису укључена у институционални облик васпитања и образовања.
 2. Неки родитељи не схватају важност раног укључивања деце у образовни систем предшколског васпитања.
 3. Постоје предрасуде родитеља деце из маргинализованих група ( страх да деца неће бити прихваћена од стране друге деце и родитеља ).
 4. Такође је један од битних фактора и недостатак финансија.

Постоје и  потребе деце која нису укључена у систем, да се укључивањем код њих подстиче социјализација, креативност, самопоштовање и генерално припрема за школу.

Постоји потреба код родитеља да се развија свесност о значају укључивања деце предшколског узраста у систем образовања и васпитања. Мапирали смо и партнере из локалне заједнице које би укључили у припрему и извођење активности:

 • Ромски центар Пожега
 • Друштво за дечју и церебралну парализу Пожега
 • Црвени крст Пожега
 • Центар за социјални рад Пожега
 • Народна библиотека Пожега
 • Канцеларија за младе Пожега
 • Градска галерија
 • Радио Пожега
 • ТВ Пожега
 • ТВ Телемарк

Децу би укључили кроз креативне радионице „ИГРАМО СЕ, УЧИМО, СТВАРАМО У НАШЕМ ВРТИЋУ“. Због потешкоћа код финансирања програма покушаћемо да изнађемо средства преко спонзора или конкурисањем код неких организација. Аплицирали смо код „Центра за интерактивну педагогију“.

 

 НАЗИВ АКТИВНОСТИ  

ЦИЉ  АКТИВНОСТИ

 

БРОЈ УЧЕСНИКА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  

РЕАЛИЗАТОРИ

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

 

1. Трибина

-Упознавање родитеља са значајем подстицања раног развоја деце кроз облике институционалног рада;

-Ослобађање родитеља од предрасу

50 родитеља септембар. -психолог,

– васпитачи и педагошки асистент

вртић
 

 

 

2.Ликовне радионице

-Кроз бављење активностима из ликовног стваралаштва, развијати код  деце сигурност, самопоуздање, таленат и жељу за дружењем.

-Упознати децу са различитим ликовним техникама:цртање сликање,вајање глином, употреба пет-амбалаже у креативне сврхе..

25.деце + 25.родитеља Од септембра 2016-марта 2017.год. два пута месечно по 2h -два васпитача

-повремено укључивање волонтера и професионалаца из локалне заједнице

– вртић

-галерија

 

 

 

3.Драмске   радионице

-Јачање и развијање комуникације између деце и деце и одраслих;

-Оспособљавање и ослобађање страха од јавног наступа;

-Развијање талената код деце.

25.деце + 25.родитеља Од септембра 2016-марта 2017.год. два пута месечно по 2h -два васпитача

-повремено укључивање волонтера и професионалаца из локалне заједнице

-вртић,

-Културни

центар

-библиотека

 

4.Радионице за физичке

 активности

-Повећана моторичка спретност деце 25.деце + 25.родитеља Од септембра 2016-марта 2017.год. два пута месечно по 2h -два васпитача

-повремено укључивање волонтераипрофесион. из локалне заједнице

-стадион

-хала, сала за физичко

-двориште вртића

 

 

 

 

 

5. Музичке радионице

-Слушање музике различитих жанрова;

-Развијање складности извођења покрета уз композицију;

-Развијање осећаја за ритам уз музичке инструменте,

-израда инструмената у току радионица(удараљке, звечке, фрулице, бубњеви)

 

25.деце + 25.родитеља Од септембра 2016.-до марта 2017. год. два пута месечно по 2h -два васпитача, повремено укључивање волонтера и професионалаца из локалне заједнице -вртић

-музичка шко

 

 

Овим програмом желимо да постигнемо:

-Социјализацију деце, кроз осмишљене и организоване активности за децу предшколског узраста.

-Упознавање деце и родитеља са системом предшколског васпитања и образовања и могућностима које тај систем нуди

-Схватање значаја раног развоја деце од стране родитеља

-Јачање самопоуздања и самопоштовања код родитеља и деце

-Подстицање интелектуалног, психофизичког, моторичког, језичког развоја.

 

 

 

 

VI Сарадња са родитељима                                       

 

Континуирана сарадња са породицом доприноси развоју детета, унапређивању рада васпитача као и родитељске улоге.

Планиране активности су приказане у табели плана сарадње са породицом. Базирају се на неговању партнерског односа,поштовању лчности и улоге родитеља, понуде разних могућности за укључивање и уважавање идеја родитеља.

 

Облик  активности                                                 Садржај            Носиоци                Време

 

Групни  родитељски састанак Упознавање са програмом рада ,животом и радом вртића; остале теме планирају васпитачи у договору са родитељима, стр.сарадником и уоченим потребама  

Васпитачи , стр.сарадник

 

Током године

Индивидуални разговори Размена информација о детету, текућим активностима

 

 

Васпитачи, родитељи

 

Свакодневно

Приредбе, свечаности Новогодишње активноси, Пролећни карневал, Нај-играчка, завршна приредба предшколаца, Дан установе…

 

 

Васпитачи

 

Током године

Учешће родитеља у заједничким активностима Излети, боравак у групи, приредбе,  опремање вртића, хуманитарне акције…

 

 

Васпитачи, родитељи

 

Током године

Индивидуалне консултације „Дан отворених врата“ Разговор са васпитачима на иницијативу  родитеља, пружање информација  о развоју и напредовању детета, саветодавни рад васпитача

 

 

Васпитачи, родитељи

Један дан у седмици
Радионице са родитељима Прављење  дид. средстава, маски, тематске радионице…  

Васпитачи, стр.сарадник

 

Током године

 

Посете

 

Радном месту родитеља

 

Васпитачи

Током године

 

Анкетирање родитеља Упознавање са потребама родитеља, предлозима као помоћ у планирању васпитно-образовног рада, самовредновања рада Установе, дечји портфолио…  Васпитачи Током године
 

  Кутак  за родитеље

 

Планови рада, информације за родитеље, дечји радови, искази деце, групни портфолио…

 

Васпитачи

Недељно, месечно
 

Информативни пано

 

Информације о раду Установе, васпитне групе, чланови тимова, распоред дневних активности

 

 

 

Васпитачи

 

По потреби током године

 

Учешће у раду тимова Установе, Савету родитеља

 

Активности према плану рада

 

 

 

Чланови тима

 

 

Током године

 

 

VII Сарадња са друштвеном средином

Остваривање успешне сарадње са локалном заједницом доприноси решавању низа битних питања и проблема везаних за живот деце у Установи. Сви видови сарадње  биће конкретизовани на нивоу  групе и о њима ће се водити педагошка документација.

Следи табеларни приказ планираних облика сарадње са друштвеном средином.

 

           Облик сарадње                                   Садржај                           Учесник Време
 

Културни центар

Позоришне представе за децу, цртани филмови  

Све групе

 

Током године

Интернационални музички фестивал „Ја сам твој друг“  

Учествовање  у такмичарском делу

 

 

Деца из предшколских група

 

Септембар 2016.год.

 

Галерија

 

Посета, гледање поставке прилагођене деци, упознавање са радом ове   установе

 

Деца из старијих и предшколских група

 

Током године

 

Дом здравља

 

Систематски  и стоматолошки прегледи, посета  по објектима од стране стоматолога, патронажне службе  

Све групе

 

Током године

 

Ликовни конкурси

Железница очима деце, Деца међу нарцисима , Осмехни се здраво… Предшколске групе Током године
 

Предшколске установе у окружењу

 

Учествовање на манифестацијама , такмичење рецитатора, ликовни конкурси, стручне посете…

 

Предшколске групе, васпитачи

 

 

Током године

 

Градска библиотека

Посете, популаризација књиге, упознавање са професијом библиотекар  

Све групе, васпитачи

 

Током године

Ромски центар Пожега Ућешће у договору око укључивања  деце ромске популације  у посебне програме „Кративне радионице“ Чланови радне групе,представници Ромског центра  

Током године

НВО ФОРЦ-а, Канцеларија за младе Ликовни конкурси, манифестација  Деци-фест, хуманитарне акције  

Предшколске групе

 

Током године

Медијска кућа

П-канал

Информације о раду ПУ Директор, васпитачи, стр.сарадник Током године
 

Спортске организације

 

Пролећни и јесењи крос

 

Предшколске групе

Октобар  2016г.

Мај  2017.г.

 

Дом за стара  лица

Обележавање значајних празника (Нова година,Ускрс)  

Старије и предшколске групе

 

Током године

 

Железнички музеј

 

Гледање поставке

 

Старије и предшколске групе

 

Током године

 

Предузећа

 

 

Упознавање са њиховим радом

 

Старије и предшколске групе

 

Током године

 

Занатлије

Њихов значај, опис посла, упознавање са

занимањем

 

Све групе

 

Током године

 

Спортски тренери

 

Учешће у пројекту „Мој вртић-мој клуб“

 

Старије и предшколске групе

 

Током године

 

 

VIII Сарадња са основним школама                             

 

Сарадња са основним школама се остварује континуирано током  целе године. Овај облик сарадње обезбеђује  лакше прихватање новина

и   прелаз из једне у другу установу.

Планирање ове сарадње подразумева поштовање основних принципа :

 • поштовање карактеристика дечјег развоја,
 • двосмерност сарадње предшколске установе и школе,
 • укључивање родитеља у сарадњу.

 

                                                Активности                Време  Учесник
 

Присуство пријему првака – програм добродошлице

 

Септембар 2016.

 

Предшколске групе

Позоришне представе  деца-деци,

ученици ОШ“Петар Лековић“ и „Емилија Остојић“

 

Током године

 

Старије и предшколске групе

 

Посета деце припремног предшколског програма основним школама и присуство школском часу

 

Током године

 

Предшколске групе

 

Укључивање деце из предшколске установе  у  манифестације организоване на нивоу школе

 

 

Током године

 

 

Предшколске групе

 

Посета ђака првака вртићима

 

 

Током године

 

Предшколске групе

Укључивање група које су при сеоским школама  у манифестације које организује школа

 

 

Током године

 

Предшколске групе

Сарадња васпитача и психолошко-педагошке службе школе

(попуњавање упитника)

 

Мај 2017.

 

Васпитачи, стр.сарадници

 

Посета школској библиотеци

 

 

Током године

 

 

Предшколске  групе

 

    IX КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ

 

                                                                                                                                                                Значајне културне активности и акције које Установа реализује                                   

                                Активности                       Група Датум/време
„ДЕЧЈИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ“ одабране групе и појединци према афинитету септембар 2016.
 ДЕЧЈА НЕДЕЉА све узрасне групе према интересовањима и могућностима. Прва недеља у октобру
КЛИНЦИЈАДА све узрасне  групе-костимиране јесењим лишћем, градски Трг Трећа недеља октобра
 ДАН УСТАНОВЕ све предшколске групе 3.фебруар
„НАЈ-ИГРАЧКА“ 2016. П У “Олга Јовичић-Рита“ друга половина марта
 ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ све узрасне  групе – градски Трг 7.април-Дан општине

 

 СЛАВА УСТАНОВЕ све узрасне групе 12 мај-Свети Василије Острошки

 

ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА све узрасне групе                        Мај 2017.године
 „ПОРОДИЦА ТО ЈЕ МОЈА СНАГА“ Све узрасне  групе 15.мај
 ЗАВРШНА ПРИРЕДБА све предшколске групе Среда -31.мај 2017.

 

Манифестације у Установи имају за циљ промовисање деце и дечјег света, њихових вештина, способности, умења и знања кроз различите продукте и креације: сликом, цртежом, речју, покретом, рукотворинама, песмом и игром. Манифестације се организују најчешће једном годишње или су везане за одређене датуме или годишња доба. Организују се на нивоу Установе, вртића или васпитне групе.

Ту спадају:

1)Дечја недеља – празник посвећен најмлађима који се сваке године обележава током прве недеље месеца октобра. Организовањем разних

активности настојимо да скренемо пажњу на једнака права све деце из области социјалног развоја , здравствене заштите , образовања.

Програм Дечје недеље чини низ активности које организује наша Установа и појединци који раде са децом и за децу. Овогодишњу дечју недељу отварамо у објекту „Пчелица“. Носиоц активности и главни организатор је главни васпитач Јелена Тешовић.

2)Дан Установе према годишњем календару обележавамо радно, уз планиране активности  читаве те недеље са акцентом на петак 3. фебруара 2017.год. који ћемо обележити изложбама и низом других аиктвностима у објектима Установе. Изаћи ћемо са новим бројем предшколског часописа „Школица 5“ и информатора (у облику флајера), за родитеље.

3)Слава Установе је Св. Василије Острошки (петак 12.маја)- обележава се радно. Став Установе о концепцији обележавања славе је следећи: традиционално сечење славског колача уз жито за сву децу вртића и запослене. Обред ломљења колача планиран у објекту „Пчелица“.

4)“Нај-играчка манифестација републичког карактера ове радне године ће се одржати у првој половини априла 2017. Године, традиционално  у објекту „Лептирић“, улица Бана Милутина бб. Манифестација подржава мануелну играчку или дидактичко средство као иновацију васпитно-образовног рада од стране васпитача или родитеља. Радови се презентују испред комисије и свих присутних, након чега се проглашавају најуспешнији.

 1. Пролећни карневал је активност посвећена доласку пролећа. Костимирана деца , свих узраста , заједно са својим васпитачима „сливају“ се на Градски трг и своју активност завршавају музичко – ритмичким програмом на њему. Активност је планирана за Дан општине 7.априла у складу са временским приликама. Костими ће бити израђени у сарадњи са родитељима.

6)“Породица то је моја снага“ интерактивна изложба; поводом међународног Дана породице 15. маја, наша Установа од прошле године ће уврстити и интерактивну изложбу под овим називом. Капљицама блискости и осмеха желимо да освежимо породични „окуп“ у годинама које су пред нама.

Место одржавања и садржаји: позорница Градског трга.

На изложби ће се излагати продукти настали у вртићима у оквиру различитих активности, чији је циљ оснаживање веза између чланова породице. Продукти могу бити фотографије, панои, видео записи, рукотворине, слике, цртежи, постери који сведоче о заједничком учествовању чланова породице у активностима чији је иницијатор вртић. Радионице за децу и родитеље се одржавају у вртићима, а на Тргу изложба.

 

Циљеви изложбе:

 • Скретање пажње јавности на проблеме са којима се суочава данашња породица у нашој средини.
 • Оснаживање родитеља у родитељској улози.
 • Јачање копетенције предшколске Установе.

 Активности које изложба садржи су:

 •     Креативне радионице за родитеље и децу, едукативне радионице, групе подршке, као и изложба продуката у градском простору.

Евалуација: квалитет изложбе и активности процењују васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадник, као и родитељи који су учествовали и томе попуњвањем припремљеног упитника на лицу места. Поводом изложбе биће отворена књига утисака за посетиоце. Реализатори и аниматори активности за децу су васпитачи, сестре-васпитачи и стручни сарадник, а идејни творац изложбе је Снежана Младеновић, директор.

 

 

 

 

 

 

 

 

X  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ СТРУКТУРЕ

                са Планом стручног усавршавања

 

Индивидуални планови и програми васпитача и сестара-васпитача се налазе у њиховим радним књигама. Увид у планове и програме има стручна служба и руководиоци. Консултације и подршку васпитачима и мед.сестрама-васпитачима на нивоу Установе о вођењу педагошке документације обавља стручна служба као и праћење,  анализа процеса планирања, реализације и евалуације васпит-образовног рада. Радне књиге се архивирају и чувају 10 година, издвајају се најбољи примерци-који ће се три године налазити у библиотеци Установе као очигледан пример. Васпитно особље своје радне књиге предаје стручном сараднику-психологу до 31. 08. текуће године.

 

У току радне године сво васпитно-образовно особље објекта ,,ЛЕПТИРИЋ“ планира сарадњу са Локалном заједницом (Културни центар, Градска библиотека , основне школе, Црвени крст, Дом Здравља, Дом за стара лица, ФК Слога, Спортски центар итд.

а) Васпитно-образовно особље

           ОРГАНИЗАТОР               САДРЖАЈ               УЧЕСНИК              ВРЕМЕ
Установа   васпитачи, сестрере-васпита, психолог током године.
Установа   васпитачи, ст.сарадник током године.
Удружење васпитача Србије   васпитачи  
Удружење васпитача Србије стручни скуп: “Васпитачи васпитачима“ васпитачи, ст.сарадник новембар, мај.
Удружење здравствених радника Србије мајски сусрети здравствених радника Србије медицинске сестре мај.
Удружење медицинских сестара предшколских установа Србије Републички стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије  

мед.сестре, стручни сарадник

 

децембар, мај.

Удружење стручних сарадника и сарадника П.У. Србије Републички сусрети стручних сарадника и сарадника П.У. Србије стручни сарадник октобар.
Активи (директора, васпитача, мед.сестара, стр.сарадника) П.У. Златиборског округа Текући садржаји, стручна усавршавања директор,  стручни сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи током године.
„ПЕРТИНИ“ пртинијеви дани дидактике и игровног материјала директор, стр.сарадник, главни васпитачи септембар.
Стручни скупови, саветовања, конгреси, конференције, семинари, едукације у организацији струковних удружења и надлежних институција  

 

одређује организатор

директор, стручни сарадник, сарадници, мед.сестре, васпитачи, рачуноводствена и правна служба  

 

током године.

 

* На предлог Васпитно-образовног већа реализоваће се, ако могућности дозволе, обука чланова Већа за рад на рачунару.

 

 

б) Ненаставно особље

Запослени радници Број запослених на том радном месту Планирана едукација
1. кувари                    4 едукације о важности увођења органске хране као начина здраве исхране у нашим вртићима.

Правилно поступање са високоризичним и лако кварљивим намирницама у летњем периоду.

2. нутрициониста                    2 републички стручни скуп нутрициониста Србије

едукативни семинари друштв дијететичара Србије

3. медицинска сестра на превентиви                      1 Републички скуп друштва санитарних техничара
4. помоћни радници и сервирке

 

  здравствено просвећивање;

стицање основнних знања из хигијене намирница и личне хигијене, за лица која се баве припремом и прометом хране.

 

 

 

 

 

 

         

 1. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

 

 

            4.1 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

 

     4.1.1 ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА (чине васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадник и директор)

Табела бр.1

       Време реализације      Активности/терме       Начин реализације     Носиоци реализације
 Септембар 2016.год -Разматрање Извештаја о раду Установе за 2015/16.

-Разматрање Годишљег плана рада Установе за педагошку 2016/17.год.

-РАЗНО: Сагледавање бројног стања, опремљености и припремљености за рад;

Формирање тимова и радних група.

 

Излагање, презентација

Директор, руководиоци педагошких јединица,

стручни сарадник.

 Децембар 2016.год

 

-Извештавање директора о раду Установе у првој половини радне године;

-Презентовање тема са јесењих стручних сусрета васпитача и сусрета директора и психолога.

 

Пленарно

 

 Директор, стручна служба.

васпитно-образовно веће

 Март 2017.год

 

-Стручне теме.

Анализирање извештаја са реализованих зимовања и организованих одлазака са децом на излет.

 

Пленарно

стручна служба.

Васпитно-образовно веће

        Јун 2017.год -Организационе теме.

-Извештавање директора о раду Установе у првој половини радне године;

-Разматра предлогеженог годишњег плана рада Установе.

      Пленарно Директор, руководиоци,  стручни сарадник.

    

      4.1.2 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА и КОЛЕГИЈУМА УСТАНОВЕ

Педагошки колегијум чине представници стручних актива, стручни сарадник, представник сестара на превентиви и директор.Своје

активности остварује кроз састанке  на којима се разматрају питања значаја за функционисање Установе и остваривање делатности.

Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање Установе и остваривање делатности, у нашем случају састаје се два пута

месечно.

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

 

Време реализације                                       Активности/теме Начин реализације Нос. реализације
Септембар 2016 -Преглед стања у васпитним групама, опремљеност и

припремљеност за рад;

-Одређивање ментора за приправнике;

-Извештај стр.сарадника о коначним списковима деце;

-Анализа и одабир понуђене литературе за предшколце.

Састанак, дискусија, договор  

Директор, стр.сарадник, руководиоци актива.

Октобар 2016 -Извештај реализације родитељских састанака;

-Распоред активности поводом „Дечје недеље“;

-Извештај са савета родитеља о дестинацији зимовања;

-Текућа питања.

Састанак-дискусија  
Новембар -Остваривање планова акција предвиђених годишњим

планом рада Установе;

-Предлог Правилника интерног стручног усавршавања;

-Текућа питања;

Дискусија-договор  
Децембар2016 -Извештај руководилаца актива о раду;

-Распоред практиканата (будућих васпитача), који ће боравити у Уст.

Одабир материјала за уређење часописа „Школица“;

-Договор око јануарског распореда рада;

Дискусија-договор  
Јануар 2017 -План „Пролећног карневала“;

– Идејни план завршне приредбе предшколаца;

-Припрема за манифестацију „Нај-играчка“;

-Текућа питања.

Састанак, дискусија, договор  
Фебруар 2017 -План спровођења интерног самовредновања

-Оргнизација рада у Установи услед бројног одсуствовања, боловање;

Дискусија-договор  
Март 2017 Тренутни капацитети за упис „нове деце“;

-Припреме за „Пролећне стручне сусрете“;

-Предлози за унапређење васпитно-образовног рада;

Састанак, дискусија, договор  
Април 2017 -Анализа припремљених норматива нутриционисте у односу на

тендерска требовања;

-Повратна информација и анализа интерног самоведновања;

Састанак-дискусија  
Мај 2017 -План  и концепција завршне приредбе предшколаца;

-Нацрт плана Педагошког колегијума за наредну годину

Састанак, дискусија, договор  

 

               Колегијумом руководи директор , носиоци су и стручна служба, главне сестре и руководиоци објеката-главни васпитачи, секретар, шеф

рачуноводства, нутрициониста, сестра-сарадник. Начин праћења и реализација рада колегијума  је кроз записнике,  фото и видео записе.

 

 

       ПЛАН РАДА КОЛЕГИЈУМА УСТАНОВЕ

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
23. август 2016. 1. Извештај о раду-Програм рада Установе

2. Стање припремљености Установе за нову радну годину;

3. Распоред рада васпитног особља.

4. Потраживања од родитеља

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
5.септембар 2016. 1. Извештај гл.васпитача о стању у објектима

2.Извештај о распореду родитељских састанака;

3.Извештај о превентивно-здравственој заштити.

Извештај, дискусија Директор, стручна служба, руководи. објеката, нутрициониста, мед.сестра на превентиви.
5.октобар 2016. 1.Финансиско стање у Установи

2. Неопходне поправке до краја године

3. Динамика активности „Дечје недеље“.

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
7.новембар 2016. 1.Текућа питања

2.Извештај главних васпитача о стању у објектима

3. Проценат одсутности и ангажовања „нових“ радника.

Извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
5. децембар 2016. 1. Извештај главних васпитача о стању у објектима

2. Организација Дана Установе

3. Интерно вредновање квалитета рада у Установи.

4.Организација рада у јануару

Извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
6. фебруар 2017. 1. Текућа питања

2. Анализа одласка на зимовање

3. Анализа В.О.Р-а

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
6.март 2017. 1. Обележавање Дана жена

2. Анализа финансиског стања у Установи

3. Исхрана и превентивно-здравствена заштита

4. Припрема тендера за „храну и хигијену“

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
5.април 2016. 1. Организација „Нај-играчке“

2. Активности за пролећни карневал

3. Текућа питања

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви
5.јун 2016. 1.Анализа завршне приредбе предшколаца

2. Распоред израде годичњег извештаја и пл.

3. Текућа питања

Састанци, извештај, дискусија, договор Директор, стручна служба, руководи. објеката, шеф рачуноводства, секретар, нутрициониста, мед.сестра на превентиви

           

 

            4.1.3 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА

      Стручни активи васпитног особља организују се по објектима једном месечно, а по потреби и више пута. Ако тема захтева, организују се и

заједнички активи васпитног особља  из сва три објекта.

У оквиру овог актива, васпитачи   организују  састанаке, размењују искуства  из васпитно-образовне праксе. .

Циљ актива је да се, кроз пружање корисних  упутстава и сугестија за рад, али и кроз заједничку сарадњу и размену искустава постигне

унапређење васпитно-образовног рада и увођење иновација у праксу.  Дневни ред састанака стручних актива формираће се месечно, према

актуеним потребама и указаним темама о чему ће се водити уредна документација, која ће бити доступна руководећим структурама.

 

     а)  Стручни актив медицинских сестара-васпитача:Руководилац стручног актива јасленог узраста: Сандра Гавриловић -медицинска сестра –

васпитач, заменик – Снежана Симовић.

Стручни консултант стручног актива: Гордана Ђокић

                                                                                                                                                                                                                                  Табела бр.1

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар-октобар 2016.

 

адаптација,укључивање родитеља у планирање и реализацију в-о рада,

обележавање „Дечје недеље“

актив сестре-васпитачи, психолог,

главне сестре

Новембар-децембар

 

вртић промовише здравље,

обележавање Новогодишњих и Божићних празника, планирање в-о рада

семинар/предавање

актив

копетентне службе

сестре-васпитачи, психолог,

главне сестре

Фебруар-март 2017. значај уравнотежене исхране у раном узрасту,

обележавање 8 Марта,

планирање в-о рада

семинар/предавање,

актив

 стручне службе,

сестре-васпитачи, психолог,

главне сестре

Април-мај физичка активност, игра, одмор, спавање; евалуација,планирање в-о рада на основу резултата праћењем дечијег раста и напредовања  

предавање-актив

 

Мирјана Петровић-психолог,

Сестре-васпитачи, главне сестре

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

б) Стручни актив васпитача најмлађих вртићних група

Руководилац стручног актива васпитача:Милка Јешић, васпитач. Олга Међедовић                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                       Табела бр.2

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар-октобар 2016.

 

Договор о темама за наредне сусрете председник актива, сви чланови актива, психолог актив се реализује активним учешћем свих чланова.
Фебруар 2017. Рад у тимовима.

Договор о темама за наредне сусрете.

Разно.

Представљање припремљеног материјала и усмено излагање свих учесника актива Установе васпитачи, стручни сарадник.
Април 2017.

 

Тематски актив презентација васпитачи, стручни сарадник.

 

 

 

в) Стручни актив васпитача средњих вртићних група

Руководилац стручног актива Весна Ристивојевић, васпитач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Табела бр.3

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 2016. Тематски актив           састанак актива председник актива сваког објекта.
Новембар 2016. Презентација угледног занимања из неке васпитно-образовне методике демонстрација методике рада и дискусија Васпитачи из средњих узрасних група.
Фебруар-март 2017. Тематски актив:

„Опуштање и релаксациони метод“.

презентација Координатор.

 

 

г) Стручни актив васпитача старијих вртићних група

Руководићац стручног актива Биљана Дрндаревић, васпитач.

Табела бр.4

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
 

Септембар 2016.

Како остварити добар однос и сарадњу са родитељима излагање и размена искустава васпитачи, стручни сарадник.
 

Новембар 2016.

Осмишљавање и планирање јединствених активности на нивоу Установе за 2017.  

радионице, излагање васпитача

 

активи васпитача.

 

Фебруар 2017.

 

Агресивност код деце

 

радионице, излагање васпитача

актив се реализује активним учешћем свих чланова.
Април-мај 2017. Ликовна радионица-ликовне технике у раду са другом децом радионице активи васпитача.

 

 

ђ) Стручни актив васпитача предшколских група

Руководиоци стручних актива Ксенија Ђурић, васпитач.

Табела бр.6

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
 

Септембар 2016.

Бирање координатора  и записничара, као и договор за наредни период. До наредног сусрета-тематско идејно решење завршне приредбе.  

гласање, дискусија

 

председници актива сва три објекта.

 

Октобар 2016.

Презентација угледног занимања из неке васпитно-образовне методике демонстрација методике рада и дискусија васпитачи из предшколских узрасних група.
Децембар 2016. Потешкоће и препреке у васпитно-образовном раду излагање председници актива са координатором.
Март 2017. Презентација осмишљене завршне приредбе предшколаца демонстрација, дискусија председници актива са координатором, педагошки колегијум.
Мај 2017. Из области васпитно-образовног рада угледна активност презентација  

васпитачи истих група.

 

            ПЛАН РАДА ТИМА ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА – Бранка Марић, Јелена Тешовић, Славица Јаворац.

Тим главних васпитача је орган Установе који има три стална члана , а чине га главни васпитачи из сва три објекта. Сходно потребама у рад тима може се укључити и директор , шеф кухиње , сестре на превентиви , стручна служба.Основна функција овог  тима је да координира активности сва три објекта.

Активности Начин реализације Носиоци активности Време реализације
-Теме везане за стварање услова за унапређење  квалитета васпитно-образовног рада

-питања везана за здравље деце

-стварање услова за унапређење делатности у домену организационих и техничких послова

-организација и реализација свих манифестација и догађања у и ван Установе

-дискусија свих присутних

-размена искуства

-презентација идеја и запажања на колегијуму и в.о.већу

-главни васпитачи из сва три објекта

-по потреби директор, шеф кухиње,сестра на превентиви, стручна служба

1 пут месечно, а по потреби и више пута
 

Начин праћења реализованог плана

 

               документација члана тима

 

 

4.1.4 ПЛАН  ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

            Акциони план

Акциони план за наредну годину започећемо дефинисањем плана за две кључне области и то: Ресурси и Етос.

За остале кључне области ћемо проширити активности на годишњем нивоу.

Чланови Тима за развојно планирање радиће  као и предходне године у следећем саставу:

– Снежана Младеновић, директор

– Стајка Милорадовић, васпитач ( координатор)

– Мирјана Петровић, ст.сарадник

– Снежана Митровић, васпитач

– Нада Павловић, васпитач

– Јулија Антовић, сестра-васпитач

– Виолета Павловић, сестра-васпитач

– Весна Вучићевић, сестра-васпитач

– Маја Мићовић, родитељ

– Маја Трнавац, родитељ

 

Кључна област: РЕСУРСИ         

Развојни циљ: Унапређење сарадње са локалним ресурсима, са акцентом на реализацији културних и јавних манифестација које се реализују на Градском тргу.

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
–   Учешће на фестивалу “Ја сам твој друг“ септембар Директор, ст. сарадник васпитачи
– Учешће на ликовној колонији у Прилипцу Септембар-октобар директор, васпитачи, ст. сарадник,
– Посета чланова хора “Бубица“ вртићима током године директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Сарадња са Музичком школом “Војислав Лале Стефановић“ октобар-новембар

фебруар-март

директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Сарадња са Културним центром октобар-децембар

током године

директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Сарадња са Спортским савезом (учешће на јесењем и пролећном кросу)                     октобар-мај  
– Сарадња са установом“Спортски објекти“ (хала)                     током године директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Сарадња са Црвеним крстом                     Мај, током године директор, ст.сарадник, васпитачи
– Сарадња са Основим школама                     април, новембар-мај

током године

директор, ст.сарадник, васпитачи
– Сарадња са Домом здравља                    април, током године васпитачи, сестре-васпитачи
– Сарадња са Библиотеком                    април, током године васпитачи, сестре-васпитачи
– Сардња са МУП-Пожега                    април, мај  
– Посета Железничком музеју                    током године васпитачи
– Посета касарни “Петар Лековић“ Пожега                    мај-јун, током године директор, ст.сарадник, васпитачи
– Учешће на манифестацији “Поздрав пролећу“                    април директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Учешће на манифестацији “Карневал цвећа“                     мај директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи

 

 

 

Кључна област: ЕТОС

Развојни циљ: Неговање климе припадности, заједништва и уважавања међу запосленима у Установи, као и унапређење партнерских односа са родитељима.

С обзиром да је у оквиру Тима за самовредновање спроведена анкета међу запосленима и да су стандарди 5.2.-У Предшколској установи негује се клима припадности и заједништва и 5.4.-Амбијент Предшколске установе је пријатан за све добили нешто нижу оцену осмислили смо задатке који би могли допринети побољшању наведених стандарда.

 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
– Поштовање предвиђене паузе у току радног времена Током године Сви запослени
– Састанци васпитача и сестара-васпитача са актуелним темама: заједничке активности из области васпитно-образовног рада;

– Решавање евентуалних проблема и ситуација као и слободних активности запослених

 

тромесечно

Директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи
– Организовање заједничких излета, прослава, испраћаја колега у пензију током године

(према потреби)

сви запослени
-Неформална дружења:позоришне представе, забавне и рекреативне игре запослених у установи  

током године

сви запослени
– Организовање и учешће на семинарима на тему резилијентности или антистрес програм као и на тему тимског рада  

током године

 

сви запослени

– У оквиру стандарда: “Абијент установе је пријатан за све“ реализоваће се акција “Мало креативности-лепши вртић“                    децембар, април, мај сви запослени
– Активности из програма “Породица-то је моја снага“: радионице са родитељима, ликовне изложбе…  

мај

директор, ст. сарадник, васпитачи, сестре-васпитачи

 

 

Наведени задаци су приоритет у 2015/2016. радној години а упоредо са њима реализоваће се и неки од задатака из осталих кључних области који су наведени у петогодишњем Развојном плану Установе.

Евалуацију планираних активности врши директор Установе, чланови Тима за развојно планирање као и сви чланови педагошког колегијума.

 

 

 

4.1.5 ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

Самовредновање квалитета рада Установе врши се на основу стандарда квалитета рада. Већ знамо да је дефинисано 7 области за стандарде квалитета, који обухватају 30 стандарда, 158 индикатора.

У процесу самовредновања доминирају централна питања:

 • Колико је добра наша Предшколска Установа?
 • Како то знамо?
 • Шта треба да учинимо да буде још боља?

У досадашљем процесу самовредновања реализовали смо свих 7 кључних области. За ову радну годину планирамо да унапредимо квалитет рада у појединим областима а потом да кренемо са новим циклусом самовредновања. У доношењу овог плана руководили смо се подацима о нивоу остварености стандарда и потребама за њиховим унапређењем.

Чланови централног Тима за самовредновање на нивоу Установе су:

1.Снежана Зарић, васпитач –координатор Tима

2.Снежана Младеновић, директор

3.Мирјана Вулетић, сестра-васпитач

4.Златија Кратовац, васпитач

5.Младенка Милинковић, васпитач

6.Бора Ђорђевић, сестра-васпитач

7.Данијела Мајсторовић, васпитач

8.Зорица Теофиловић, васпитач

9.Марјана Ковачевић, васпитач

10.Далиборка Штуловић, васпитач

11.Снежана Ђоновић, васпитач

12.Зорица Михаиловић, васпитач

13.Сандра Гавриловић, сестра-васпитач

14.Слађана Петровић, члан Тима из редова родитеља

15.Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега,члан тима испред локалне заједнице

 1. (одлука Управног одбора) ,члан тима испред Управног одбора

Поред централног тима, постоје и тзв. мини тимови на нивоу објеката чији су координатори:

 1.Мирјана Вулетић за објекат „Бамби“

2.Марјана Ковачевић за објекат „Пчелица“

 1. Зорица Михаиловић за објекат „Лептирић“

 

Време реализације  

Активности/теме

Начин реализације Носиоци реализације
 

Јул 2016.

 

-Анализа стања у Установи.

-Договор о даљим активностима и израда Плана рада за 2016/17. годину Тима за самовредновање.

Дискусија, анализа, предлози Координатори тима (предходни и нови), чланови Тима
 

 

Септембар 2016.

-Упознаваље са Планом унапређења.

-Предлози за израду плана активности које би унапредиле квалитет рада.

-Представљање члановима стручних Актива по објектима.

-Формирање Радне групе за анализу и дораду ППП

-Договор око начина укључивања партнера из Локалне заједнице у циљу заједничког планирања и реализације васпитно-образовног рада

 

Излагање, дискусија, предлози, анализа,презентације

 

Чланови Тима и координатор Тима

 

 

Октобар 2016.

 

-Заједнички састанак са представницима Тима за развојно планирање и анализа конкретних активности.

-Предлози за дефинисање даљих корака за унапређење индикатора 3.2.

-Представљање члановима Васпитно-образовног већа План рада за унапређење индикатора 3.2. у наредном периоду

 

 

Дискусија, анализа, договор, презентација

 

Координатори Тимова и мини-тимова

 

Новембар 2016.

-Договори о корацима за унапређење индикатора 1.3. кроз израду упитника, анкета за родитеље Дискусија, анализа, предлози, израда инструмената  

Централни Тим

Децембар 2016. Израда операционог плана сарадње са родитељима према њиховим интересовањима Анализа, израда плана, дискусија Централни Тим
Јануар-фебруар

2017.

Сумирање и анализа досадашњих активности које су предвиђене годишњим планом Дискусија, анализа, предлози Централни Тим
Март 2017. Избор нове кључне области и почетак новог циклуса Дискусија, анализа, предлози Централни Тим
 Април-мај

2017.

 

-Спровођење процедуре самовредновања.

-Упитници, протоколи

Израда инструмената, дистрибуција, обрада и анализа података Централни Тим и координатори мини тимова по објектима
 

Јун 2017.

 

Представљање извештаја Васпитно-образовном већу.

 

Израда постер-паноа, презентација, договор, дискусија  

Централни Тим и мини тимови

Јул-август

2017.

 Израда Плана рада за следећу радну годину 2017/18 Дискусија, анализа, предлози Чланови Тима и координатор Тима

 

 

4.1.6 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Законом о Основама система васпитања и образовања, Установа је у обавези да има програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања. Програм је усклађен са законским документима као што су:  Конвенција о правима детета, Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Посебног протокола за заштиту деце у васпитно-образовним установама  и Приручника за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља.

Основни принципи на којима је заснован програм су:

-право на живот, опстанак и развој

-најбољи интерес детета

-недискиминација

-активно учешће детета

Општи циљ програма је унапређење квалитета живота деце у Установи применом мера превенције ради стварања безбедне средине и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање.

Програмом су дефинисане превентивне активности – шта све Установа може да уради да би се спречило насиље и како Установа прати мере превенције, као и кораци и процедуре у поступању заштите деце од насиља тј. шта се предузима када се  насиље догоди, које су улоге и одговорности.

На основу Посебног протокола формиран је тим, на нивоу Установе. Тим планира и предлаже адекватне активности у оквиру програма зштите деце. Предложене активности треба да обезбеде стварање атмосфере поверења, сигурности и поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера.

 Задаци Тима за заштиту деце од насиља су да:

 • Припрема програм заштите;
 • Информише децу, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
 • Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
 • Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
 • Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
 • Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и даје одговарајуће предлоге директору;
 • Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања;
 • Води и чува документацију;
 • Извештава стручна тела и органе управљања.

ОПШТИ ЦИЉ: Остваривање безбедног и подстицајног окружења у Установи, чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља, тј. стварног или потенцијалног угрожавања здравља, развоја и достојанства.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

-Стварања и неговања климе толеранције у свакој групи, у сваком објекту

-Укључивање свих интересних група у одвијању програма превенције на територији Општине Пожега

-Подизања нивоа свести и осетљивости за прпознавање насиља у кругу Установе

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Активности Носиоци активности Време
– упознавање родитеља са Посебним протоколом заштите деце од насиља – васпитачи

– медицинске сестре- васпитачи

– септембар – октобар 2015.
-Иинформисање запослених – стручна служба – септембар 2015.

 

Обезбеђење простора у коме бораве деца унутар установе и у њеном непосредном окружењу

Активности Носиоци активности Време
1.Унапређење нивоа безбедности простора у којима бораве деца:

–       Осветљење свих прилаза објектима;

–       Одржавање заштитних ограда у свим објектима

2.Обезбеђивање сталног надзора над децом.

 

– техничко особље

-васпитачи

-медицинске сестре

-васпитачи

 

-континуирани

 

-континуирано

 

 

 

Стварање и неговање климе толеранције и уважавање

Активности Носиоци активности Време
–       Поштовање дечје личности и њихих права

–       Подстицање уважавања различитости

–       Едукација родитеља на родитељским састанцима о правима детета

–       Неговање не насилне комуникације у односима дете – дете, одрасли – дете

–       Подизања нивоа свести код свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања деце

– васпитач

 

– стручни сарадници

– васпитачи

-континуирано

 

– континуирано

 

МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

    

Спровођење процедуре реаговања у ситуацијама насиља или сумње да се оно дешава

Активности Носиоци активности Време
–       Опажање или добијање информације да је насиље у току или постоји сумња да се оно дешава (на основу спољашњих знакова или специфичног понашања детета)

–       Прекидање, заустављање насиља

 

– васпитач

 

 

-континуирано

 

 

 

 

 

–       Консултације са члановима тима за заштиту деце од насиља (одлучивање о начину реаговања и праћења) – стручни сарадници

 

 

-континуирано

 

 

 

 

–       Консултације са родитељима  

–        васпитачи

 

 

–       По потреби обавештавање и укључивање стручних служби ( Центар за социјални рад, Здравствена служба, Министарство унутрашњих послова)  

–        стручна служба

 

 

 

 

 

-континуирано

 

–       Предузимање неопходних мера

–       Праћење ефеката предузетих мера

– установа

-стручна служба

 

 

 

 

 

 

     

 

За спровођење програма заштите деце од насиља формиран је Тим, кога чине стални чланови: директор Снежана Младеновић, ст.сарадник-психолог Мирјана Петровић. У састав тима за ову радну годину улазе васпитачи: Марина Јовићевић, Љиљана Радојевић, Сања Марковић и медицинска сестра-васпитач Драгана Мијаиловић – координатор, као и главне сестре Милостива Марковић, Ирена Пејовић и Аница Ковачевић. Члан тима као представник родитеља је Снежана Радојичић и  члан локалне заједнице Слађана Стефановић.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Планираним активностима додаваће се и друге активности , које ће се организовати у сарадњи са неким организацијама из локалне средине, школама, библиотеком и сл.

Активности Носиоци активности Начин реализације Време реализације
Активности на обезбеђивању простора у коме бораве деца, унутар Установе и у њеном непосредном окружењу (унапређење нивоа физичке средине, смањивање познатих и потенцијалних ризика и др.) Управа Установе, главне мед.сестре на превентивној здр.заштити, лице задужено за безбедност и здравље на раду и техничко особље Извођење адекватних, благовремених мера заштите Континуирано, током године
У оквиру  свакодневне реализације васпитно-образовног рада, акценат ставити на садржаје и активности које промовишу сарадњу, толеранцију и помоћ међу децом Васпитачи, медицинске сестре-васпитачи   Путем осмишљених васпитно-образовних активности (радионице, игре, драмске представице…) континуирано, током школске године

 

“Креативне радионице” Тим креативних радионица и родитеља Организовање стваралачке радионице у различитим просторима вртића, као и ван Установе, промовишући ненасиље и здрав начим живота током школске године

 

Обележавање Светског дана старијих особа Тим за заштиту деце од насиља, у сарадњи са васпитачима предшколских група

 

посета Дому за стара лица у Пожеги  01. октобар.
Предавање за родитеље, на тему трговине људима Тим за заштиту деце од насиља и Група криминалистичке полиције Пожега ( руководилац групе) предавање у једном од објеката у периоду “Дечије недеље” (октобар)
Спортско-забавне игре са родитељимљ Главни васпитачи по објектима  организовати игре у двориштима вртића у периоду “Дечије недеље”
Обележавање Светског дана толеранције Тим за заштиту деце од насиља, васпитачи  приредба  16. новембар.
Луткарска представа за децу из сва три објекта уреализацији васпитача координатор “Луткарске радионице” група васпитача бира адекватан текст    (у складу са општом темом) у току новогодишњих празника
Предавање за родитеље и васпитно-образовно особље, на тему Агресивности код деце и каналисање исте психолог Дома здравља у Пожеги предавање у једном од објеката Установе у договору са предавачем (фебруар 2016.)
Хуманитарна акција

 

чланови тима, Црвени крст Пожега, Савет родитеља општине Пожега Зависно од тренутне ситуације март/ април 2016. (и у току године, по потреби)
 “Игре за срећније детињство” чланови тима манифестација на градском Тргу

 

Април 2016.год.

 

 

4.1.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Програм Инклузивног образовања Установе има за циљ да, у складу са законским одредбама и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

Инклузија на предшколском узрасту значи да дете (из наведених група), похађа редовну групу вртића, заједно са својим вршњацима. То је значајно због тога што су позитивна социјална искуства у предшколском периоду незаменљива основа за стицање осећања сигурности и развијања потенцијала који су остали очувани код детета.

У циљу спровођења мера и активности и праћења реализације истих, формиран је Тим на нивоу Установе.

Чланови Тима су:

 1. Снежана Младеновић, директор
 2. Мирјана Петровић, ст.сарадник-координатор Тима
 3. Марија Латиновић, васпитач
 4. Милостива Марковић, сестра на превентиви и нутрициониста
 5. Аница Ковачевић, сестра на превентиви
 6. Лидија Божанић, васпитач
 7. Светлана Новаковић, васпитач
 8. Весна Јешић, васпитач
 9. Снежана Симовић, сестра-васпитач
 10. Виолета Милутиновић, сестра-васпитач
 11. Невенка Петровић, васпитач

 

ТИМ ПОДРШКЕ:

Подршка се односи на било коју адаптацију, или модификацију са циљем обезбеђивања што боље укључености детета у васпитно-образовни процес. За децу за коју се процени да им је потребна додатна подршка, формирају се мали Тимови за пружање додатне подршке детету, који праве индивидуалне образовне планове за свако дете. Чланове тима за дете чине: један, или два васпитача, родитељ, односно старатељ, стручни сарадници, сарадници, педагошки асистент-ако је одређен и стручњак ван установе, на предлог родитеља. ИОП за дете се ради само уколико је добијена сагласност родитеља за спровођење индивидуалног образовног плана.

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ
Анализа реализације програма за инклузивно образовање и рада Тима за предходну школску годину чланови Тима Евиденција Тима, записници, извештаји Август 2016.г.
Израда Плана и програма рада Тима за радну 2016/17г.

 

чланови Тима Евиденција, План рада Август 2016г.
Учешће деце из Установе на манифестацији „Нушићијада“ у Ивањици, у организацији Тима

 

чланови Тима Евиденција, извештаји, фотографије Август 2016г.
Упознавање Стручног већа са програмом рада Тима за 2016/17г.

 

координатор Тима Записник са Стручног већа Септембар 2016.г.
Анализа актуелне ситуације у предшколској установи

-број деце којима је потребна додатна подршка и врста додатне подршке,

-број и профил кадра стручног за спровођење инклузивног програма (ИОП)

чланови Тима за ИО, чланови Тима за самовредновање Евиденције, чек листе, запажања о деци, медицинска документација Септембар, октобар и током године по указаној потреби
Формирање мини-тимова за израду педагошког профила за свако дете

 

чланови Тима Евиденција Октобар и током године по потреби
Давање предлога за утврђивање права на ИОП:

Израда ИОП-а и достављање истог Педагошком колегијуму на усвајање

 

чланови Тима Забелешке о опсервацији детета, процене и описи васпитача,мед.документација и описи од родитеља Током године
Вредновање ИОП-а унутар Установе кроз самовредновање Тима за инклузивно образовање и Тима за пружање додатне подршке детету

 

чланови Тима Евиденција, извештаји Током године
Сарадња са институцијама и организацијама на нивоу локалне заједнице, везаних за имплементацију инклузивног образовања:

-Црвени крст, Центар за социјални рад,

-Ромски центар,

-Друштво за церебралну и дечју парализу и др.

чланови Тима Евиденција, записници Током године
Обележавање неких датума:

-Светски дан особа са Дауновим синдромом,

-Светски дан особа са аутизмом.

чланови Тима Евиденција, записници, фотографије 21.03.2017.г.

02.04.2017.г.

Спровођење акције „Чеп за осмех“ Чл. Тима и остало особље Записници, фотографије Током године
Укључивање у активности предвиђене „Планом повећања обухвата деце предшколским програмом“ и планом повремених и специјализованих програма чланови Тима са члановима Радне групе за повећање обухвата деце Евиденција, записници Током године
Промовисање инклузивног образовања путем локалних медија и на разним трибинама и састанцима на локалу чланови Тима,

директор

Евиденција, записници, снимци Током године

 

 

4.1.8 ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО И ПЕДАГОШКО ОБЛИКОВАЊЕ

 

Циљ васпитања је сачувати органску целовитост човека и његових менталних способности, а уметност је најбоље средство за реализацију овог циља. Зато уметност треба да постане основа целокупног васпитања. Васпитање уметношћу треба да буде усмерено на васпитање дететових чула и маште, а не на репродукцију визуелних перцепција које потичу из готових модела. Иницијатива за формирање овог Тима проистекла је од ове године.

Тим ће се бавити и осмишљавати естетски елеменат када су у питању јавне манифестације, а пре свега концепција завршне приредбе предшколаца, „Нај-играчка“,   уређивања часописа „Школица“, одабир позоришних представа унутар и изван Установе, паноима унутар заједничког простора.

Чланови Тима су: Данијела Мајсторовић- руководилац, заменик- Снежана Митровић, Горица Лекића, Драгана Мијаиловић, Ксенија Ђурић.

 

 

 

 

 

           4.2 ПЛАН РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

 

            4.2.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

АКТИВНОСТИ-ТЕМЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Планира и организује остваривање програма васпитања и образоваања и свих активности Установе директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).  

2016/17

Остварење квалитета рада Установе

САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

директор, стручна служба.

 

током године.

Обезбеђење квалитет васпитно-образовног рада Установе директор, стручна служба.  

током године.

Старање о остваривању Развојног плана Установе и других планских докумената директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).  

током године.

Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским планом директор, финансијска служба током године.
Доношење одлуке о одобравању и наменском коришћењу средстава утврђених финансиским планом директор, финансијска служба  

током године.

Сарадња са јединицама локалне самоуправе, организацијама и удружењима  

директор, правна служба

 

током године.

 

Сарадња са родитељима и старатељима деце  

директор

 

по потреби.

Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима запослених  

директор, правна служба

 

по потреби.

Доноси акт о организацији и систематизацији послова директор, правна и финансиска служба  по потреби.

 

Организује стручна тела и тимове, те усмерава и усклађује рад истих стручних органа Установе директор, стручна служба. по потреби.
Сазива и руководи седницама ВОВ., без права одлучивања  директор четири пута годишње.
Стара се о благовременом објављивању  и обавештавању запослених и родитеља-старатеља, стручних органа и органа управљања о битним питањима од интереса за њихов рад директор, правна, финансиска, рачуноводствена и стручна служба  

по потреби.

Стара се о благовременом и тачном уносу и ажурности базе података у Усанови у оквиру јединственог информационог система просвете директор, правна и кадровска служба         

по потреби.

Предузима мере у случају повреде из члана 44.-46. Закона о основама система образовања и васпитања  

директор, правна служба

 

по потреби.

Предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу  

директор, правна служба

 

по потреби.

Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника као и других инспекцијских органа  

директор, правна служба

 

по потреби.

Планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступке за стицање звања васпитача и стр. сарадника  

директор, стручна служба

 

по потреби.

Предузима мере за унапређење и усавршавање рада васпитача,и стручних сарадника  

директор, стручна служба

 

по потреби.

Подноси извештај о свом раду и раду Установе органу управљања најмање два пута у години   два пута годишње.
 

Организује и врши педагошко-инструктивни увид и праћење васпитно-образовног рада и педагошке праксе. Присуство родитељским састанцима у септембру у П.П.групама, по могућству и у осталим.

 

директор, стручна служба.

септембар-све полудневне предшколске групе (5), током године-све целодневне предшколске групе (6). Јаслене групе сва три објекта (10)- октобар-јануар. Остале групе током радне године директор,псих.

 

а) ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

САДРЖАЈ ОБЛАСТ УСАВРШАВАЊА НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НИВО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОР
Балканска унија савеза васпитача презентација одабраних радова Установа региона-Златибор  

конференција

 

БУСВ-а

 

септембар 2016.год

 

БУСВ-а

Актив директора златиборског округа  

руковођење

 

састанак

 

ван установе

 

Три  пута годишње

 

председник актива

Конгрес П.У. Србије предшколско

образовање

конгрес министарство просвете једном годишње министарство просвете
Правне и рачуноводствене новине у закону  

руковођење

 

семинар

стручне акредитоване

куће

 

током године

 

верификовани излагачи

Међународни сусрети васпитача васпитно-образовна  

семинар

Удружење васпитача Србије два пута годишње Одабрани представници П. У.
Сусрети сестара-васпитача васпитно-образовна семинар Удружење васпитача Србије два пута годишње Одабрани представници П. У.
Међународна конференција о образовању министарства просвете предшколско

образовање

 

конференција

 

министарство просвете

     

 

септембар 2016.год

   

министарство просвете

 

 

                  4.3 ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА (УПРАВНОГ ОДБОРА- УО)

Управни одбор на нивоу Установе ради у седницама,. На седницама се разматра и одлучује о питањима у вези са организацијом рада Установе, актуелним дешавањима и организационим темама. На седницама У. О. присуствује 9 чланова- од којих су троје представници Установе.

 

 

  САДРЖАЈ РАДА Време,односно начин  рада
1. Доношење годишњег  план рада, усвајање  извештаја  о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

 

До 15.септембра 2016.године
2. Утврђује предлог финансијског плана; након одобрених апропријација
3. Доноси финансијски план Установе, у складу са законом; Крај јануара 2017.године
  Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем на дан 31.12.текуће године;  
4.  Разматра и усваја извештај  о спроведеном попису у Установи за претходну годину и доноси  одлуку сходно законским прописима; јануар 2017
5.  Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун ; до29.2.2017.
6. Извештај о извођењу  излета  односно зимовања и сл.;  
 

7.

Расписује конкурс и бира директора; фебруар 2017.године
8. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  до15. 09.год
9. Разматра извештај директора Установе о свом раду и раду педагошког колегијума два пута годишње; на предлог директора
 

10.

одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

 

на предлог стране у поступку
 

11.

Одлучује  о избору и реализацији посебних и специјализованих програма уважавајући мишљења и препоруке педагошког колегијума и сагласност Савета родитеља, а на основу програма рада конкретног или специјализованог програма и обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом;

 

до 15.септембра 2016.године

током године

 

 

 

Чланови Управног одбора

                                        Име и презиме Ко је овлашћени предлагач
 Драгослав Шљивић                                 (председник) даје предлоге на усвајање
Весна Дуњић  
Биљана Тошић  
Никола Петровић  
Јелица Миросавић  
Марија Раковић  
Љубица Ђокић  
Ксенија Ђурић  
Љиљана Бонџулић  

 

 

            4.4 ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА И ЊЕГОВИ ЧЛАНОВИ

Савет родитеља је саветодавни орган који обавља послове у складу са Законом и  Статутом.

Савет родитеља на нивоу Установе ради у седницама, четири пута годишње, ако није неопходно више. Овде се разматрају питања у вези са

организацијом рада Установе, актуелним дешавањима и појединим организационим темама. На седницама савета родитеља, присуствује 15

родитеља и представници Установе. План рада савета родитеља

 

Послови у оквиру  надлежности савета родитеља време реализације
Предлаже представнике родитеља деце,  у орган управљања; У складу са Законом
Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе; До 15.септембра 2016.године
Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; Током године
Разматра предлог годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; До 15.септембра 2016.године
Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; Током године
Предлаже органу управљања намену коришћења средстава  , прикупљених од родитеља; Током године
Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце; Током године
Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона; Током године
Даје сагласност на програм организовања излета и зимовања,односно  одлуку о врсти и увођењу посебних и специјализованих програма који се реализују у предшколској установи доноси педагошки колегијум ПУ и Савет родитеља на основу сагледавања потреба деце, породице и организацијским могућностима ПУ и разматра  извештај о њиховом остваривању;  До 15.септембра 2016.године
Разматра и друга питања утврђена статутом. Током године

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

 

Чланови Савета родитеља у овој педагошкој години су:

Никола Петровић председник
 Јасмина Марковић  
Марко Драшкић  
 Игор  Марвковић  
Милица Љубисављевић  
Зорица Младеновић  
Ана Јанковић  
Слађана Петровић  
Миломир Ђедовић  
Марија Раковић  
Марјана Радовић  
 Мирјана Шојић  
Јелица Миросавић  
Ивана Мармовић  
Марија Констандиновић  

 

 

 1. ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА И САРАДНИКА

 

5.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА

 

Задатак ст.сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређује васпитно-образовни рад са децом и пружа стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима, по питањима од значаја за васпитање и образовање и обавља друге облике рада, у складу са Законом.

У складу са Правилником о свим облицима рада стручних сарадника, области рада у радној 2016/17г. су следеће:

 1. Програмирање и планирање;
 2. Рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и васпитно-образовни рад;
 3. Праћење и усмеравање развоја деце;
 4. Праћење остваривања програма неге и ВО рада;
 5. Организација манифестација;
 6. Стручно усавршавање;
 7. Сарадња са породицом;
 8. Сарадња са друштвеном средином;
 9. Рад у стручним органима и телима;
 10. Индивидуално-саветодавни рад са родитељима и децом;
 11. Педагошко-инструктивни рад са васпитно-образовним особљем;
 12. Психолошко-педагошка документација и друга документација од значаја за Установу.

 

Време

 

Послови и задаци Сарадници
                                              ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

 

 
 

 

 

 

Јул

Август,

 

 

-Учешће у изради Годишњег плана рада Установе;

-Учешће у изради Предшколског програма/допуне и сл.;

-Учешће у изради Развојног плана Установе; Акциони план развојних активности за текућу радну годину;

-Учешће у изради Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања; активности за текућу годину;

-Учешће у изради Програма инклузивног образовања и васпитања;

-Учешће у изради Плана самовредновања квалитета рада Установе за текућу годину;

-Учешће у изради Плана стручног усавршавања васпитног особља;

-Учешће у изради Плана повремених и додатних облика рада са децом;

-Учешће у изради Плана активности у оквиру пројекта „Мрежа пријатеља инклузивног образовања“ и аплицирање за донацију код ЦИП-а.; одржавање трибине на тему: Значај раног развоја деце кроз укљученост у институционални облик рада, за интересне групе-маргинализоване групе.

 

Самостално, директор,

главни васпитачи и главне сестре,

чланови Стручних тимова

 

 

 

 

 

 

Током

године

 

-Учешће у изради Плана адаптације;

-Помоћ васпитачима и сестрама-васпитачима у развијању програма и планирању васпитно-образовног рада на месечном и вишемесечном нивоу (помоћ у изради оперативних планова ВО рада; пружање помоћи у планирању поступака и начина рада са децом која имају тешкоће у развоју; учешће у изради педагошких профила за децу; помоћ у креирању „пројеката“-пројектно планирање и подршка васпитачима у њиховој реализацији…)

-Помоћ васпитном особљу у планирању „Угледних активности“;

-Израда плана посете васпитним групама;

-Израда плана личног стручног усавршавања и професионалног развоја;

 

 

 

 

 

 

Самостално,

групни васпитачи и сестре-васпитачи

  РАД НА СТВАРАЊУ ОПТИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

 

 
 

 

Мај, јун и током целе године

-Активности везане за процедуру уписа деце у Установу ( „улазни интервјуи“ са родитељима-саветодавни рад; анкетирање родитеља и сл. у циљу добијања неопходних информација везано за дете и очекивања родитеља, а све у циљу стварања што бољих услова за психофизички развој деце и постизање партнерских односа са родитељима)

-Формирање васпитних група и распоређивање деце у формиране групе у току године ( нема листе чекања за пријем );

 

 

 

Самостално, директор, васпитачи и сестре-васпитачи

 

Септембар

 

-Учешће у Програму „Заједно у адаптацији“;

-Учешће у оплемењивању и уређењу ентеријера и екстеријера Установе у циљу постизања што бољих услова за психофизички развој деце и реализацију васпитно-образовног рада;

-Учешће у набавци и расподели стручне литературе и дидактичких средстава;

Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
 

 

 

Током године

-Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама о значају раног развој деце и реализацију васпитно-образовног рада – презентација примера добре праксе- стручних радова са различитих стручних скупова предшколских установа Србије;

-Учешће у раду „Луткарске радионице“;

 

 

Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

   

ПРАЋЕЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Током године

-Непосредни боравак у васпитним групама, са различитим циљевима: опсервација поједине деце; опсервација групе у целини и израда извештаја након тога;

-Израда инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања, или прилагођавање постојећих и помоћ васпитачима у примени истих;

-Учешће у изради „Педагошких профила“ за децу којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању;

-Помоћ васпитачима у изради планова рада са децом по принципу индивидуализације у ВО раду;

-Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама из области праћења дечјег развоја и напредовања;

-Педагошко-инструктивни рад и стручне консултације са васпитним особљем на поменуте теме;

 

 

 

 

 

 

 

Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

Током године -Непосредни индивидуални рад са децом;

-Индивидуално-саветодавни рад са родитељима;

 

Самостално

 

Током године

-Идентификовање деце са тешкоћама у развоју, психолошка обрада;

-Контакти са релебантним институцијама и упућивање родитеља у исте, ради даљег дијагностиковања и третмана са дететом;

 

Самостално

 

Октобар-новембар

-Прављење базе инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања и базе стручне литературе, која ће бити доступна васпитачима у сваком тренутку;  

Самостално

 

Током године

-Праћење реализације постављених задатака из „Плана унапређења квалитета рада у областима дефинисаним стандардима квалитета рада Предшколске установе“, након спроведене процедуре самовредновања квалитета рада Установе, од стране Комисије за екстерно вредновање;  

Самостално,

Чланови Тима за самовредновање

   

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НЕГЕ И В.О.  РАДА

 

 
 

Септембар-октобар

-Примена протокола за праћење остваривања неге и ВО рада у васпитним групама;

-Примена протокола за праћење „Угледне активности“;

 

 

Самостално

 

 

 

 

Током године

-Непосредни увид у реализацију неге и ВО рада приликом посета васпитним групама      ( оперативни планови посета се налазе у Књизи рада ст.сарадника и израђују се на месечном нивоу);

-Преглед педагошке документације васпитно-образовног особља;

-Преглед извештаја непосредних руководилаца;

-Стручне психолошко-педагошке консултације са васпитним особљем;

-Присуствовање „Угледним активностима“ васпитача и сестара-васпитача, са анализом и евалуацијом истих;

 

 

 

 

 

Самостално

   

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

 

 
Октобар –        „Дечја недеља“ Самостално,  васпитачи

 

Децембар –        Новогодишње приредбе

 

Самостално, васпитачи
Фебруар –        Дан Установе

 

Самостално,

васпитачи

Април –        Карневал „Поздрав пролећу“;

–        „Нај-играчка“

Самостално, васпитачи
Мај –        Фестивал цвећа;

–        „Породица то је моја снага“

Самостално,

васпитачи

Јун –        Завршна приредба предшколаца

 

Самостално,

васпитачи

Током године -Манифестације за којима се укаже потреба према актуелним дешавањима и плановима васпитног особља, или плановима-позивима од стране неких сарадника из локалне средине: Народна библиотека, Културни центар, Црвени крст Самостално,

васпитачи и сестре-васпитачи

                                          СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

-Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и ст.сарадника:

·        Присуствовање на Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије;

·        Присуствовање на Стручним сусретима „Васпитачи-васпитачима 2016г.“;

·        Присуствовање на Стручним сусретима мед.сестара-васпитача ПУ Србије;

·        Присуствовање 2. Конгресу стручних радника ПУ Србије;

·        Присуствовање на Стручном скупу запослених у ПУ Моравичког, Златиборског и Рашког округа;

·        Учешће на неком од стручних семинара из програма Установе ( Каталог акредитованих стручних семинара за 2016.г. компетенција К3);

·        Презентовање стручних радова на горе наведеним скуповима, ако током године дође до израде истих;

 

 
 

 

 

 

Током године

–        Усавршавање које је у категорији редовних развојних активности у Установи:

·        Извођење „угледних активности“ и присуствовање истим у реализацији васпитача и сестара-васпитача;

·        Излагање на седницама стручних органа;

·        Рад у стручним тимовима и органима         ( рад у 5 Стручних тимова у Установи);

·        Предавања и презентације примера добре праксе, као и презентације стручне литературе, дидактичких средстава на седницама Стручних органа и тимова;

·        Тематски родитељски састанци; психолошке радионице и сл.;

·        Презентовање стручних радова из Установе на разним Стручним скуповима;

·        Презентовање квалитета рада Установе на локалним медијима;

·        Координисање у изради стручних радова за промовисање Установе;

·        Израда стручних чланака за „Просветни преглед“ и за часопис Установе „Школица“;

·        Присуствовање Стручним активима директора и стручних сарадника ПУ Златиборског оквира;

·        И други облици стручног усавршавања за којима се појави потреба током године;

 

 

 

 

 

Самостално

 

                                                             САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

 

 
 

 

 

Септембар

и током године

-Индивидуално-саветодавни рад са родитељима у програму „Заједно у адаптацији“;

-Саветодавни рад са родитељима који се сами обраћају ст.сараднику за стручну помоћ;

-Саветодавни рад са родитељима деце која имају тешкоће у развоју, а уписана су у редовне васпитне групе;

-Одржавање родитељских састанака:

·        „Припрема деце за полазак у школу“, за родитеље свих припремних предшколских група;

·        „Значај раног развоја деце у подстицајној средини, прилагођеној узрасним карактеристикама деце“, за родитеље деце јасленог узраста;

·        Креативне радионице са родитељима;

 

 

 

 

Самостално,

васпитачи

Током

године

-Израда зидних новина за родитеље; Самостално
 

Током године

-Израда анкета за родитеље, обрађивање података и анализа у циљу добијања информација о квалитету рада Установе из угла родитеља;

-Помоћ васпитачима у обради података из разних упитника које родитељи попуњавају    ( према плану сваке васпитне групе), са циљем долажења до сазнања како родитељи могу да буду активни партнери у планирању и реализацији програма в-о рада у датој групи;

 

Самостално

 

Током године

-Организовање излета у сарадњи са родитељима;

-Организовање спортско-забавних игара у вртићима заједно са родитељима;

 

Самостално,

васпитачи и сестре-васпитачи

Фебруар -Организовање стручног предавања у сарадњи са родитељем-дефектологом (полазником „Монтесори програма“) на тему „Рад са децом по принципима Педагогије Марије Монтесори“; У сарадњи са родитељем -дефектологом
                                САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 

 
 

 

 

 

 

Током године

-Остваривање различитих видова сарадње       ( контакти-договори о заједничким активностима и пројектима; посете; долазак корисника неких организација у Установу и дружење са децом и сл.):

·        Културни центар Пожега;

·        Музичка школа…….

·        Друштво за дечју и церебралну парализу Пожега;

·        Градска библиотека;

·        Црвени крст Пожега;

·        Основне школе из Пожеге;

·        Ликовна колонија у Прилипцу;

·        И  др.

 

 

 

 

Самостално и са представницима институција и организација

                                   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТЕЛИМА

 

 
 

 

 

 

 

 

Током године

-Учешће у раду Педагошког колегијума;

-Учешће у раду Васпитно-образовног већа;

-Учешће у раду Стручних актива васпитача и сестара-васпитача;

-Учешће у раду Тима за развојно планирање;

-Учешће у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;

-Учешће у раду Тима за инклузивно образовање и васпитање, координисање радом Тима;

-Учешће у раду Тима за стручно усавршавање; (према плановима и програмима сваког од ових стручних органа)

 

 

 

 

 

 

Самостално

 

                  ИНДИВИДУАЛНО-САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ

 

 
 

Током године

-Индивидуални рад са децом у васпитним групама, по позиву васпитача, или самоиницијативно (план индивидуалног рада ће се правити сваког месеца на месечном нивоу);

-Индивидуално-саветодавни рад са родитељима, самоиницијативно од стране родитеља, по препоруци васпитача, или предлогу ст.сарадника ( одређени дани у току недеље);

 

Самостално

                   ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД СА ВАСПИТНИМ ОСОБЉЕМ

 

 
 

 

 

Током године

-Индивидуалне стручне консултације на иницијативу васпитача и сестара-васпитача у канцеларији ст.сарадника, или другом предвиђеном простору;

-Групни педагошко-инструктивни рад приликом одржавања Стручних актива;

-Педагошко-инструктивни рад приликом евалуације „Угледне активности“;

-Педагошко-инструктивни рад са васпитачима у чијим групама се налазе деца са тешкоћама у развоју;

-Педагошко-инструктивни рад са педагогом – приправником.

 

 

 

 

Самостално

                         ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГА    

                         ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УСТАНОВУ

 

 
 

 

 

Током године

-Вођење личне документације (Књига рада, Лични портфолио);

-Матична књига предшколаца;

–        Летопис Установе, учешће;

–        Часопис „Школица“;

-Евиденција деце по васпитним групама;

-Статистички извештаји за потребе Републичког завода за статистику;

-И други извештаји за потребе Школске управе Ужице, Установе, Оснивача …

 

 

 

 

Самостално,

васпитачи и сестре-васпитачи

  Ово је глобални план на годишњем нивоу, а оперативни месечни планови се налазе у посебној документацији ст.сарадника.  
                        МЕНТОРСКИ РАД СА ПРИПРАВНИКОМ – ПЕДАГОГОМ

 

 
 Током године

 

 

Поступак увођења приправника у посао је усклађен са упутствима датим у Водичу за приправнике и менторе и у Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и ст.сарадника; подразумева низ активности. Самостално

 

 

 

 

5.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА

 

Исхрану треба планирати према Правилнику о нормативу друштвене исхране деце -,,С.Л.г.л.Р.С. 50/94,, и према  програму ове установе.Правилна исхрана је темељ развоја сваког појединца,али и друштва.Квалитет нутритивног уноса утиче на раст и развој организма и на његов нутритивни здравствени статус.Утицај правилне исхране током детињства и адолесенције веома је значајан за здравствено стање у каснијим фазама живота.У предшколској установи исхрана се прилагођава потребама дечјег организма,а истовремено се формирају позитивне навике у исхрани. За квалитет исхране задужени су нутриционисти,главни кувари,економ и директор.

 

 

Садржај        Носилац активности Време реализације
1.унапређење исхране, спровођење одговарајуће исхране и витаминске профилаксе  

 

нутриционисти

 

свакодневно

2.рад на припремању што  квалитетнијег оброка, иновирање старих и израда нових рецептура  

нутриционисти

 

свакодневно

3.планирење исхране тј.  креирање  недељних и месечних јеловника, учешће у раду комисије за праћење, контролу и унапређење исхране

 

нутриционисти недељно

 

4.сарадња са ГЗЗЗ Ужице,санитарни прегледи,узорковање намирница-контрола ланца исхране нутриционисти месечно
5.контролисање датума намирница доспелих и већ постојећих у магацинском простору, органолептичка оцена истих  

нутриционисти

 

недељно

6.контролисање хигијене и дезинфекција кухиње, праћење стања опреме и уређаја  

нутриционисти

 

свакодневно

7.учествовање  у наручивању намирница потребних у припремању оброка-учешће у јавним Набавкама,тендерима нутриционисти свакодневно и седмично
8.сарадња са васпитачима у циљу што бољег информисања о конзумирању оброка-праћење прихваћености оброка  

нутриционисти

 

свакодневно

9.контрола посуђа, оброка и хигијене приликом отпремања хране у ван централни објекат ,,Лептирић,,  

нутриционисти

 

свакодневно

10.реализација пројекта ,,Здрава храна,, -путем

индивидуалних разговора,радионица,паноа за родитеље

 

нутриционисти

 

свакодневно

11.сарадња са нутриционистима из других установа  

нутриционисти

 

по потреби

12.присуство едукативним семинарима,радионицама и другим скуповима везаним за исхрану најмлађе популације  

нутриционисти

 

по потреби

13.праћење рада  особља кухињског блока-сугестије и савети,едукативно  предавање,,Правилно поступање са високо ризичним намирницама у летњем приоду,,  

нутриционисти

 

свакодневно

-март-

14.прорачуни енергетских вредности јеловника за недељу дана,извештај о  утрошеним количинама и средствима за храну  

нутриционисти

 

недељно

15.рад у тимовима установе нутриционисти током године
16.саветовалиште за родитеље у вези исхране њихове деце-формирање и неговање навика правилне исхране нутриционисти свакодневно
17.израда извештаја директору нутриционисти по потреби
18.санитарна обрада радника нутриционисти шестомесечно

 

 

Стручно усавршавање

Запослени радници Број запослених на том радном месту Планирана едукација
1. кувари                    5 едукације о важности  правилне термичке обраде хране, као начина здраве исхране у нашим вртићима.

Правилно поступање са високоризичним и лако кварљивим намирницама у летњем пер.

2. нутрициониста                    2 републички стручни скуп нутрициониста Србије

едукативни семинари друштва дијететичара Србије

организација такмичења кувара П.У.Златиборског округа

учешће на стручном скупу удружења нутрициониста П.У.

3. медицинска сестра на превентиви                      1 Учешће на конгресу здравствених радник

Стручни сусрети мед.сестара П.У.Србије из области превентивно-здравст.заштите

4. помоћни радници и сервирке

 

 

                8

здравствено просвећивање;

стицање основних знања из хигијене намирница и личне хигијене, за лица која се баве припремом и прометом хране.

 

 

 

 

5.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕСТРЕ И САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ (НЕГА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ 1-7 год.)

 

Превентивна здравствена заштита у Дечијем вртићу спроводиће се према Упуствима за спровођење здравствене заштите у предшколским

установама,којима се ближе одређују задаци предшколских и здравствених установа и у складу са Правилником о превентивној здравственој

заштити-,,Сл.гласник РС,,бр.73/94.

 

            ПРОГРАМСКИ

ЗАДАЦИ

                            ЦИЉ

 

             ДИНАМИКА                  

           РЕАЛИЗАЦИЈЕ

         РЕАЛИЗАТОРИ
 Активности на формирању навика које воде очувању и унапређивању здравља деце Спровођење неге и прев.здрав.заштите у циљу јачања дечјег организма у условима у којима бораве деца  

 

свакодневно

 

Сарадници превентиве, превентивна сестра

Обезбедити опште мере режима исхране и хиг.епидем.мере (за раст и развој 1-6,5 г.) Преглед узорковане хране, хиг., епид., надзор радника кухиње и свих запослених  

свакодневно,

периодично

 

Нутриционисти,

превентивна сестра

 Дневна контрола здравственог стања детета на пријему и у току дана-преглед косе, коже и видљиве слузокоже.  Спречити налет вирусних, бактеријских и других епидемија  

 

свакодневно

 

Сарадници на превентиви и превентивна сестра

 

Циљани лекарски прегледи ККС и преглед  столице на паразите

 

Боравак здравог детета у колектив (приликом уписа)

 

Приликом доласка у  Установу

Сестра на превентиви, сарадници на превентивној здравственој заштити
  Стварање услова за безбедни боравак деце-безбедност врата, прозора, уређаја, степеница,

излаза, санитарних чворова

 Обавити разговор са директором установе, стр.сарадником, васпитачем, домаром  

Свакодневно,

периодично

Директор, стр.сарадник,

васпитач, превентивна сестра

   
Вођење медицинске документацијеи евиденције-здравствени лист детета, књига

евиденције

 

Регистрација заразних болести

 

Свакодневно,

периодично

Сарадници на превентивној здравственој заштити,превентива

сестра

  Контрола раста и развоја детета  

Мерење ТТ и ТВ деце 1-6,5 год

    Периодично

(свака 3 месеца)

 

Сарадници напревентивној здравственојзаштити,превентивна

сестра

Очување здравља деце и свих запослених  Одржавање простора у коме бораве деца и запослени  

свакодневно

 

Техничко особље

  Обезбедити заштиту и безбедност деце и запослених у циљу очувања здравља  Дезинфекција, дезинсекција

дератизација

два пута годишње,

по потреби и

чешће

ЗЗЈЗ Ужице, Сарадници на превентивној здравственој заштити, превентивна сестра
 Стручно усавршавање,у сарадњи са радницима Дома здравља и учешће на семинаримакоје организује Мин-

истарство здравља.

 Праћење новинау раду по налогу

Министарства здравља

 по потреби Сарадници на превентивној здравственој заштити, превентивна сестра

 

План неге и заштита деце у наредном периоду ће се остварити кроз програмске задатке које су себи одредили сарадници превентиве, мед.сестра на превентиви у сарадњи  са Домом здравља Пожега (са својим службама – стоматологије, педијатрије, патронаже …) и Заводом за јавно здравље из Ужица.

Добра сарадња као и претходних година ће се реализовати кроз упутства Министарства здравља и Правилником о превентивној здравственој заштити установе уз тимски рад сарадника превентиве и свих запослених.

Кроз програмске задатке, радиће се и даље на:

 • Заштити и јачању дечјег организма, кроз оптималне психофизичке услове који воде у формирање радосног и здравог детета;
 • здравствена заштита деце смештена у колектив;
 • обезбедити опште мере режима исхране и хигијенско-епидемиолошке мере (за раст и развој деце 1-6,5 год.);
 • појачати хигијенско-епидемиолошке мере у случају појаве евентуалних епидемија.

Обавезно ће се радити циљани лекарски прегледи приликом уписа у Установу. Лекарско уверење ће се издавати на основу :

-клиничког прегледа;

-комплетан преглед крвне слике и

-преглед столице на паразите.

Уколико лекарско уверење буде имало опис, некакве теже болести, посветиће се велика пажња таквом детету,путем разговора са родитељима, педијатром, васпитачем. Тој релацији се мора посветити велика пажња, укључујући наше стручне тимове, директора, психолога установе.

Уколико се појави нека заразна болест код наших корисника, педијатар ће бити у обавези да обавести установу о истом. И даље ће се радити на мерењу телесне тежине и висине свих узрасних група, тромесечно.

Сви подаци телесног мерења биће уписани у здравствене листове које поседује свако дете у нашој установи.

Кроз разговор са родитељима, у здравствене листове ће се уписивати и алергије на храну и лекове.

У недељи оралног здравља (април/мај), вршиће се преглед зуба, свих узрасних група. Преглед косе на вашљивост вршиће се двомесечно, а по  потреби и чешће.

Одржавање општег простора у коме бораве деца и заполени, вршиће се свакодневно средствима за ту намену, а генерално чишћење како налажу потребе у објектима. Кречење објеката вршиће се према потребама и приоритетима (кухињски блокови, мокри чворови…).

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката и дворишта, обавиће се два пута годишње.

Радници који буду позитивни на санитарној обради, биће изоловани по налогу Завода за јавно здравље Ужице и послати на лечење.

Уколико се појаве неке новине у вези заштите и неге деце,(по налогу Министарства здравља и Закона о здравственој заштити), биће благовремено примењиване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА

 

Један од повремених облика рада Установе јесте организовање излета, зимовања, боравка у природи, које могу похађати деца узраста од 4 до 6,5 година, према Правилнику о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (“Сл. гласник РС“, број 61/2012).

Стандардима за посебне и специјализоване програме утврђују се основни услови, начини остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга предшколских програма предвиђених чланом 19. Закона о предшколском васпитању и образовањи (“Сл. гл. РС“, број 18/10) и чланом 39. Закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл. гл. РС“, број 72/09 и 52/11).

Уколико Установа обезбеди основне услове и стандарде за реализацију неких од специјализованих  програма, за које родитељи и деца покажу интересовање, исти ће се у истој реализовати, за сада није предвиђена реализација неких других програма осим излета, зимовања, летовања  и боравка у природи:

 • Једнодневни и дводневно излети

Као и ранијих година планира се реализација једнодневних излета у периоду април-мај 2017. године. Дестинације погодне за реализацију ових активности су: Београд – ЗОО-врт, музеј-аеродром, Свилајнац (природњачки центар) и Јагодина – аква парк, В. Бања, Златибор, Сирогојно. Поред основних садржаја биће обухваћени и неки додатни  као што су: позоришне представе за децу у локалним позориштима, посете неких културно историјских знаменитости и слично, према предлогу Савета родитеља. Дводневни излети такође могу бити планирани у окружењу плема мишљењу савета родитеља.

 • Зимовање

Планира  се реализација зимовања у једном термину- период друге половине јануара и друга половина фебруара 2017. (за групу од 200 деце са васпитачима), уколико буде више заинтересованих спровести зимовање у два термина. Предвиђена дестинација је Златибор, а избор објекта и термин обавиће се на Савету родитеља. Пожељно је да изабрани објекат има наткривене терене и додатне понуде како би се деци обезбедио активан одмор без обзира на временске услове.

 • Боравак у природи

Ове активности подразумевају реализацију васпитно-образовног рада и других садржаја предвиђених Правилником у периоду током читаве

године, уколико родитељи испоље заинтересованост за овај вид програма као и по предлогу васпитача сходно активности. У предлогу је и

море-летовање (Бечићи-Ужичко одмаралиште, јер је прилагођено узрасту вртићне деце).

Реализацијом зимовања, излета и боравка у природи деце наше  Установе,  испуњавају се  основни циљеви који су дефинисани Правилником

о основама програма одмора и рекреације, а то су:

– подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја;

– стицање искуства о колективном животу, уз развијање толеранције међу децом;

– ублажавање последица висемесечног боравка у затвореном простору;

– обогаћивање постојећих и стцање нових знања и искустава.

Ближе информације о условима за реализацију наведених програма и извесних измена биће прецизиране, након одржане седнице Савета родитеља и спроведене процедуре за избор дестинације. Том приликом ће родитељи констатовати коначан избор и облик  програма и дестинације.

 

 

6.1 ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ, ИНТЕРНОГ И ЕКСТЕРНОГ

 

Предност стратешког планирања маркетинга омогућује боље разумевање промена у окружењу, проактиван однос према променама, бољу координацију, активности, квалитетнију комуникацију између запослених и бољу организованост. Стратешко планирање маркетинга обезбеђује креирање јаког бренда институције васпитања-вртића. У позиционирању имиџа у односу на окружење, тако да бренд буде препознатљив и прихватљив, на позитиван начин, највећу улогу имају активности односа са јавношћу.

а) Интерни маркетинг

Информативним деловањем кроз Информаторе за родитеље , који представљају водич културе живота у Установи (број објеката, тип услуга, додатни програми, радно време). Шесту годину за редом уређујемо годишњи часопис Установе „Школица“.

Сајт Установе: www.predskolskopozega.edu.rs

б)Екстерни маркетинг

Сарадња са локалним медијима: радио и ТВ-станице, као и медијима из окружења, новине (Вести, Просветни преглед), чланци о свим важним догађајима важним за нашу Установу.

 

6.2ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ са стручним усавршавањем

 

  САДРЖАЈ РАДА време  рада
1. Праћење , проучавање законских  и других  прописа  и у складу са истим иницирање измене  и допуне  нормативних аката; током године
2. старање  о правилној примени нормативних аката и законитости из делатности Установе; током године
3. припремање материјала  за   седнице  Управног одбора и седнице његових комисија;   у складу са  планом рада управног одбора
4.  учествовање у свим поступцима јавних набавки у којима је наручилац Установа; у  складу са планом јавних набавки
5. давање потребнаих објашњења, тумачења и пружање  стручне  помоћи запосленима и странкама;

 

током године
6. припрема ње предлога уговора и других докумената пре њиховог потписивања;

 

током године
7. заступање  Установе у границама овлашћења пред судовима и другим органима; током године
8. припремање  свих  поднесака  везаних  за заступање пред судом; током године
9. припремање предлога  решења, одлука и наредби из области управљања и контролисање  њиховог спровођења  у Установи; током године
10. израда нацрта и предлога општих аката; током године
11. организовање  и обављање стручних  послова за рад комисија; током године
12. припремање аката општих и појединачних за регулисање  права, обавезе и одговорности из радног односа  код послодавца; током године
13. обављање  и друге задатке у оквиру своје струке. током године

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Стручно усавршавање ненаставног особља

Стручно усавршавање ненаставног особља спроводи се у циљу обезбеђења што квалитетнијег рада Установе.

Рачуноводствено-правна служба стручно усавршавање највећим делом спроводи кроз присуство семинарима у организацији стручних кућа, првенствено НИП-а ,,Образовни информатор“ чији смо дугогодишњи претплатници и на основу тога остварујемо значајне попусте а једном годишње и бесплатан семинар.

Семинари се односе на актуелне теме пре свега везане за годишње финансијско извештавање, новине у пореским прописима везаним за обрачун зарада запослених, припреме за израду финансијских планова, припреме за израду завршног рачуна, припреме плана јавних набавки, припреме закона о раду и сл.

План стручног усавршавања правне и рачуноводствене службе, за радну 2016/17.годину.

Време одржавања Тема Организатор
Септембар 2016 Припрема за израду финансијског плана буџетских корисника за 2017 годину НИП,,Образовни информатор“
Октобар 2016 XVIII сусрети установа НИП ,,Образовни информатор“
Децембар/јануар 2016/17 Израда плана јавних набавки за 2017 годину ,,Семинари Србије“
Јануар/фебруар 2017 Припрема за израду завршног рачуна НИП,,Образовни информатор“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

 

 

Саставни део васпитно-образовног рада јесте и евалуација Годишњег плана рада која се одвија по нивоима:

–   На нивоу целе Установе;

–   На нивоу посебних програма, који се реализују у одређеним групама;

–   На нивоу сваке васпитне групе.

На нивоу Установе евалуација остварености  програма се реализује применом инструмената за самовредновање и вредновање рада у одређеним кључним областима. Користе се Записници са стручних актива и васпитно-образовног већа. Драгоцени су видео записи са презентацијама примера добре праксе и поређења са искуствима из других средина. Тим за самовредновање на својим седницама разматра многе аспекте реализације плана и програма и своје извештаје презентује члановима васпитно-образовног већа.

На нивоу реализације појединих посебних програма еваулација се врши по плану самог програма и на основу инстумената који би се специјално израђивали за ту прилику.  За квалитет су одговорни координатори и реализатори програма.

На нивоу сваке васпитне групе, за евалуацију реализације плана и програма, најмеродавнији и најодговорнији је васпитач, односно сестра-васпитач. Васпитач прати и процењује напредовања сваког детета и групе у целини. Један од показатеља за то су радне књиге, посебно део који се односи на белешке о деци и надаље, етапне и тромесечне евалуације васпитно-образовног процеса. Такође је релевантна и драгоцена и друга лична документација васпитача која се састоји од забелешки о посматрању и напредовању детета- портфолио, о тешкоћама у појединим аспектима развоја и предузетим мерама да се оне ублаже или предупреде.

О свим запажањима везаним за реализацију Плана рада, предлозима за унапређење, дискутује се на Педагошком колегијуму, када представници свих структура износе своје предлоге.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС „, бр. 18/2010, ступио на снагу 3.4.2010. године – даље: Закон) се заснива на законским решењима и стратешким документима који су били основа за доношење Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС „, бр. 72/2009), али уређује и све специфичности делатности предшколског васпитања и образовања, с циљем да се допринесе подизању нивоа квалитета рада са децом предшколског узраста и да се обезбеди ефикасно спровођење општих принципа образовања и васпитања, као и циљева и принципа предшколског васпитања и образовања.

Предшколскa Установа је усагласила организацију и начин рада са одредбама наведеног Закона. Значајне новине које доноси посебан закон Установа је прихватила и остварује их у оквиру предшколског васпитања и образовања, према концепцији основа програма предшколског васпитања и образовања што обезбеђује уважавање и подстицање целовитог  развоја  детета и његових потенцијала; већу заштиту деце, под условима које прописује Закон о основама система образовања и васпитања, а који садржи одредбе о заштити деце од насиља у Установама; очекиваног вишеструког ефекта у вези са укључивањем деце са сметњама у развоју у редован систем предшколског васпитања и образовања, кроз увођење индивидуалних програма.

У Установи се инсистира на повећаној ингеренцији савета родитеља; повећаног укључивања деце са вишеструким и тежим сметњама у васпитне и развојне групе, чиме се излази у сусрет потребама родитеља за додатном стручном подршком као и остваривање могућности радног ангажовања родитеља.

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњим планом рада, Установа према новим законским решењима, предшколским васпитањем и образовањем планира да обезбеди :

– остваривање принципа једнакоправности, антидискриминација по свим основама, антисегрегације, као и индивидуализовани приступ детету што  је кључ мотивације и развоја личности , као и  повећање обухвата деце предшколским васпитањем у години пред полазак у школу, што ће дугорочно утицати на повећање образовног нивоа популације, побољшања квалитета васпитања и образовања заснованог на новим принципима, новим циљевима и стандардима знања, вештина и вредносних ставова за професију васпитача, као и побољшања ефикасности васпитања и образовања.

 

 

 

 

Председник Управног одбора

Предшколске установе„ Олга Јовичић Рита “

Пожега

_________________________