ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

На основу одредбе члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. Гласник РС“, бр. 24/2012..99/2015), сагласности надлежног органа Општине Пожега, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“Пожега расписује

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Предмет: Стара метална ограда од:
1) ПЛЕСМА ОГРАДЕ СА СТУБОВИМА 2300 X 1250 mm komaдa 180
2) КАПИЈА ДВОКРИЛНА 4000 x 1500 mm komaдa 1
3) КАПИЈА ЈЕДНОКРИЛНА 1000 x 1500 mm komaдa 1
4) КАПИЈА ДВОКРИЛНА 2000 x 1500 mm komada 1,

укупне тежине од око 4 000 кг. Наведена ограда се продаје целости и у виђеном стању.

Поступак – Отуђење се спроводи у поступку прикупљања писмених понуда, у свему у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. Гласник РС“, бр. 24/2012..99/2015)
Цена – Почетна цена за укупних 180 плесама, тежине од око 4 000 кг металне ограде
је: 59 000 динара, тј 15,00 динара по килограму. Цена наведена у понуди не може бити нижа од почетне.

Рок плаћања наведен у понуди не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора о купопродаји,а уплата цене се мора извршити пре преузимања.

За подношење понуда и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

Право учешћа има домаће или страно правно или физичко лице (у даљем тексту: понуђач) који поднесе понуду са пратећом документацијом предвиђеном овим огласом.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. Уколико два или више понуђача понуде исту цену откупа предмета отуђења, као најповољнији сматра се онај понуђач који је у понуди навео краћи рок плаћања. Покретне ствари отуђују се у целости , у постојећем – „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Непосредан увид у документацију везану за предмет отуђења, заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, искључиво у времену од 09:00 до 15:00 часова, на адреси Светосавска 9 Пожега. уз претходну најаву телефоном 031 811 138.

Непосредан увид у стање самог предмета отуђења, заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, искључиво у времену од 09:00 до 15:00 часова, на адреси „Потенс Перфорација“ ад, Бакионичка 14, Пожега.

Подношење понуда – Понуда коју подноси правно лице обавезно садржи: назив, седиште и број телефона, понуђену цену, рок плаћања и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду обавезно је приложити извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју. Понуда физичког лица обавезно садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона, понуђену цену, рок плаћања и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник обавезан је да уз понуду приложи извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју. У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено, а ако га заступа законски заступник или други заступник уписан у регистар легитимише се изводом из регистра.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколска установа“Олга Јовичић Рита“Пожега, Светосавска 9 са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за откуп ограде)“, поштом или лично преко Установе. На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача,
e-mail адресу, као и име особе за контакт. Неблаговремене и непотпуне понуде ће се одбацити, а понуђачи неће учествовати у поступку надметања.
Свака понуда која буде примљена после крајњег рока за достављање понуда сматраће се неблаговременом, а непотпуном се сматра она која не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Рок за подношење понуда је: 19.9. 2016. године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се: дана, 19.09. 2016.године у 12,15 часова, у просторијама Установе.

Особа за контакт : Дука Илић, 069 740 287

Предшколска установа“Олга Јовичић Рита“Пожега,
Председник комисије за спровођење лицитације,

Илић Дука