ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ бр. 1.3./2016. – ГАСНО УЉЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ бр. 1.3./2016. – ГАСНО УЉЕ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) одговорно лице наручиоца, доноси:

О Д Л У К У

о додели уговора

 

Додељује се уговор о Јавној набавци, добара за набавку мале вредности:  ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, (ОРН)  09134000-7 .

Понуђачу:     МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО  – ПАРАЋИН, ПИБ: 105292076, МБ: 20347309, са седиштем у Шалудовац, 35 254 Поповац, Параћин

 .          Укупна вредност уговора износи: 1 404 200,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 1 685 040,00 са урачунатим порезом на додату вредност.

pdf_i Преузмите комплетан текст