Јавна набавка број 1.1/16. – добра – електрична енергија.