Циљеви и задаци

Предшколско васпитање и образовање уређено је као део јединственог система васпитања и образовања. 

Делатност предшколског васпитања и образовања се остварује у предшколској установи за децу до поласка у основну школу као делатност од непосредног друштвеног интереса, односно као јавна служба. Делатност предшколског васпитања и образовања је мултифункцонална, јер обухвата: васпитање, образовање, исхрану, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту.

Установа се финансира кроз обезбеђење средстава из:

 • буџета Општине Пожеге (делатност се финансира на основу закона у висини од 80% трошкова);
 • буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма);
 • учешће родитеља (старатеља) у висини 20% од економске цене;

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

 • броја уписане деце
 • формираних васпитних група
 • броја запослених
 • материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

Законом су прописани и принципи предшколског васпитања и образовања а то су:

 • доступност, једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања без дискриминације;
 • демократичност, уважавање права и потреба деце и породице;
 • отвореност, грађење односа са породицом и заједницом;
 • аутентичност, целовит приступ детету, уважавање различитости и посебности деце,
 • неговање развојности, развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и потребама и могућностима локалне заједнице.

Циљеви и задаци функционисања установе су :

 • да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
 • да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце          од 1- 6,5 година;
 • да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалтетнији и богатији живот у вртићу;
 • да обезбеди што квалитетнију примену основа програма васпитно-образовног рада;
 • реализација припремног-предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу;
 • обезбедити континуирану едукацију стручног кадра;
 • да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе, раде, уче деца.;
 • пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђене статутом.