Програм рада

Програм рада

Предшколским васпитањем и образовањем обезбеђује се право сваког детета да се укључи у институционализован облик васпитно образовног рада. Потребе породице, задовољење развојних потреба деце, наша предшколска установа остварује реализацијом различитих програма прилагођених одређеној старосној групи деце. Основни облици рада са децом су целодневни и полудневни.

ЈАСЛИЦЕ

Негу и васпитање деце до 3 године реализују сестре васпитачи, на основу Програма васпитно образовног рада неге и здравствене заштите. Крајњи циљ у васпитању деце овог узраста је оплемењивање спонтаног израза детета и поштовање његове индивидуалности и склоности. Важан период у процесу прилагођавања детета на нову средину, односно адаптација захтева пажљиво планирање активности које омогућују лакши боравак у групи. Активности које се реализују на овом узрасту захтевају континуирану сарадњу са родитељима. Све се осмишљава у циљу бољег упознавања родитеља деце, културе живљења породице из које долазе, као и потребним припремама за социјализацију у групи.

У правцу постицања развоја, богаћења дечјег искуства, планирају се одређени садржаји и активности кроз игру, чиме су обухваћене:

 • језичке активности
 • моторичке активности
 • графичко - ликовне активности
 • музичко - ритмичке активности
 • интелектуалне активности

Кроз дневник рада сестра - васпитач води документацију о свим планираним активностима, адаптацији, сарадњи са родитељима и локалном заједницом. Код планирања рада са овим узрастом морамо имати на уму карактеристике и специфичности конкретне групе.

Унапређење квалитета васпитно - образовног рада у јаслицама реализује се кроз едукације, коришћење приручника: ’’Активности за рад са децом до 3 године’’, стручном подршком при планирању.

ВРТИЋ

Васпитно - образовни рад на узрасту од 3 до 5,5 година.

Корисници наших услуга користе целодневни боравак у интервалу од 5:30 до 17:30.

Задаци васпитно образовног рада са децом овог узраста су:

формирање повољне климе за развој и учење
праћење индивидуалних карактеристика
остваривање све боље климе на различитим нивоима: васпитач - васпитач, васпитач - дете, васпитач - родитељ, дете - дете, васпитач - локална заједница.

Васпитно - образовни програм се планира и реализује на нивоу групе, актива и на нивоу Установе која је аутентично место игре, учења, раста и развоја детета. Активности чије је полазиште дато у Основама програма реализују се кроз планирање и развијање тема и садржаја.

Потребе и специфичности сваког вртића, интересовања деце на нивоу групе и Установе усмеравају планирање, праћење и евалуацију рада.

Програмске основе за рад са децом од 3 - 5,5 година захтевају од васпитача да у планирању издвоје циљеве руководећи се начелима рада, имајући у виду ко све и како може да учествује у васпитно - образовном процесу. Програмски садржаји у реализацији кроз месечно, недељно и дневно планирање захтевају поштовање:

 • узрасних потенцијала деце
 • индивидуализације у раду
 • културе живљења окружења
 • евалуације
 • остварене сарадње са родитељима и локалом.

Планираним темама реализованим кроз садржаје и активности, подстиче се физички, социо - емоционални и интелектуални развој деце. Дете слику о себи и свету који га окружује развија кроз игру, хигијенске, моторичке и перцептивне активности. У установи се активности изводе по равноправно заступљеним моделима ’’А’’ и ’’Б’’.

Модел ’’А’’

Отворени систем васпитно - образовног рада, индивидуализација, интерактивно учење, основне су црте овог модела, који врло подсећа на ’’Активну’’ наставу у школи. Концепција овог модела преко центара интересовања одсликава шта дете жели, може и хоће. Кроз моделовање процеса васпитно - образовног, као подстицаја развоја, предочени су оквири и извори садржаја, организација активности, простора, времена.

Модел ’’Б’’

Кроз модел ’’Б’’ препознајемо ’’Традиционални’’ облик наставе у школи. Дефиницијом овог модела рада представљена је улога Установе у локалном и ширем окружењу. По овом моделу разрађени су циљеви и задаци у реализацији делатности. Посебна целина односи се на задатке васпитача у процесу развоја детета.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је део обавезног осмогодишњег васпитања и образовања (плус нулти разред), а остварује се у оквиру предшколског програма. У Установи га је могуће остварити кроз два организована облика:

целодневни, кроз рад припремних група у вртићу
полудневни, четворочасовни рад са децом, од 7,30 - 12,00 часова.

Припремни предшколски програм у Установи траје у периоду од септембра до јуна. Обухват деце овим програмом у години пред полазак у школу је актуелан дужи низ година у нашој Установи, а сада је и законом регулисан као обавезан. Припремни предшколски програм доприноси:

 • социјализацији и целовитом развоју личности,
 • формирању свести о себи, окружењу и другима што представља увод за сусрет са новом средином која се зове школа,
 • неговању самопоуздања и радозналости,
 • поспешивању креативности и стваралачких навика.

У припремном програму у Установи су заступљена оба модела рада који на свој начин нуде вредносне особености.

У Установи се организује рад припремног предшколског програма кроз два облика рада: модели ’’А’’ и ’’Б’’:

Модел ’’А’’

Овај отворени облик рада прати интересовања деце, афинитете и по центрима интересовања реализује васпитно - образовни рад. У складу са тим се планира, вреднује и самовреднује, а онда и документује (портфолијо) дечји развој. Васпитач прати групу, дају му се инструкције у остваривању програма.

Овај облик рада подразумева циклус планирање - посматрање - процена. У њему су разрађени циљеви, понуђен избор садржаја и активности, детету је дата улога одраслог.

Модел ’’Б’’

Кроз активности где посматрамо емоционалну, мотивациону и интелектуалну зрелост детета, модел појашњава компоненте готовости за полазак у школу. Кроз разрађене циљеве, садржаје и активности по областима васпитачу се пружа подршка у бирању конкретних програма рада у групи.

У пракси је изводљива и комбинација модела, не треба бити искључив. Који програмски модел ће се користити одлучује васпитач на основу детаљног упознавања са оним што је дато кроз Правилник о општим основама припремног предшколског програма. Битности развојног аспекта пред полазак у школу с правом се даје велики значај. У том смислу развој говора (комуникацијских способности), интеграција развојних способности васпитно образовног рада које унапређују сазнајне капацитете, развој интересовања, увођење у свет писања, упознавање и тумачење текстова, неговање говорног стваралаштва назнаке су важности овог програма.