Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Самовредновање квалитета рада 2022/23.

Системи васпитања и образовања који постављају темеље једног друштва у целини, почивају на успостављању система квалитета.У центру система квалитета налази се САМОВРЕДНОВАЊЕ. Овим су Установе добиле могућност да планирају и креирају свој развој и да буду равноправни партнери доносиоцима образовних политика у успостављању, унапређивању и обезбеђивању квалитета.

Самовредновање је процес који се односи на процењивање квалитета сопственог рада, а који служи унапређивању рада запослених, даљем развоју Установе и пружању подршке за добробит деце и породица.

Самовредновањем се подржава аутономија Установе и развијају капацитети запослених за континуирано критичко преиспитивање постојеће праксе, уз уважавање специфичног контекста Установе, као и ореузимање одговорности за квалитет рада.

Самовредновање, континуиран процес преиспитивања постојеће праксе, спроводи се систематски и транспарентно унутар Установе током читаве године, и у том процесу учествују запослени, родитељи, деца, различити сарадници.

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ у радној 2022/23. бави се самовредновањем друге области квалитета рада: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ, дефинисаној Правилником о стандардима квалитета рада установе.